אור החיים, דברים פרק כט


{א} ויקרא משה אל כל ישראל וגו'. הגם שעד עתה היה מדבר אל כל ישראל, הוסיף לקבץ הנשים והטף והגרים כאמור בסמוך אתם נצבים היום כלכם וגו' טפכם וגו'.

חסלת פרשת תבאפרשת נצבים


{ט} אתם נצבים.
צריך לדעת כוונת מאמר זה.
עוד למה הוצרך לפרט ראשיכם וגו' טפכם וגו' ולא הספיק לומר בדרך כלל כלכם?
עוד צריך לדעת טעם הברית הזה, הלא בסמוך אמר אלה דברי הברית, ואם רצה לכלול גם האמור בפרשה זו בכלל הברית, היה לו להקדים הדברים ויאמר על הכל אלה דברי הברית?

ונראה כי כוונת משה בברית זה, הוא להכניסם בערבות זה על זה, כדי שישתדל כל אחד בעד חברו, לבל יעבור פי ה'. ויהיו נתפסים זה בעד זה, והעד הנאמן, מה שגמר אומר הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו וגו'. הרי שעל הערבות מדבר הכתוב, ואין זה הברית שאמר בסוף פרשת תבא, כי אותו ברית הוא על עצמן, וזה שיתחייב כל אחד על אחיהו העברי, כפי היכולת שביד כל אחד.

ומעתה באנו להבין מאמר אתם נצבים, שהכוונה הוא על דרך אומרו (רות ב') הנצב על הקוצרים לשון מינוי, ואומרו כלכם פירוש כולם יש עליהם עול זה, כל א' לפי מה שהוא, על דרך אומרם ז''ל במסכת שבת (נ''ד:)
כל מי שיש בידו למחות בכל העולם נתפס על כל וכו' וכל מי שיש בידו למחות באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, וכל מי שיש בידו למחות בבני ביתו נתפס על וכו',
והוא מה שפרט הכתוב כאן ואמר ראשיכם וגו' - שכל אחד יתחייב כפי מה שיש בידו.
ראשיכם - הם הגדולים שבכולן, שיכולין למחות בכל ישראל אלו יתחייבו על הכל.
שבטיכם -
כל שבט ושבט יתחייב על שבטו.
זקניכם ושוטריכם -
כל זקן יתחייב על משפחתו.
כל איש ישראל
- הם ההמון כל אחד יתחייב על בני ביתו.
לזה הפסיק הכתוב כאן וסדר טפכם וגו' בפני עצמם, כי אלו אחרים, נתפסים עליהם שהם הרשומים בפסוק שלפניו, כל אחד כפי מה שהוא, ואין הם נתפסים על אחרים, שהטף אינם בני דעה, והנשים כמו כן, הגרים גם כן אין להם להשתרר על ישראל, וכמו שדרשו ז''ל (יבמות מ''ה:) בפסוק (לעיל י''ז ט''ו):
שום תשים עליך וגו' כל משימות שאתה שם עליך לא יהיה אלא מקרב אחיך ולא גרים.
אבל ישראל חיבין עליהם, כאומרם ז''ל (נדה י''ג) קשים גרים לישראל כספחת, ופירשוהו לפי שאינם מלמדים אותם ככל הצורך, הא למדת שנתפסים עליהם.

עוד רמז באומרו אתם נצבים וגו' לפני ה' לפי שכל שהוא מרוחק מהקדושה, קומתו נמוכה וראשו שפלה (ב''ר פי''ב ו'), לזה אמר כי להיות לפני ה' נצבו ונשאו ראשם.

{יא} לעברך בברית וגו' ובאלתו. טעם אומרו ובאלתו ולא הספיק בברית, יתבאר בהעיר עוד למה מעיקרא הוצרך לברית ולא הספיק גזירת מלך, במורא העונשים הכתובים בתורה?

אכן טעם הדבר הוא לפי שתבא הסברא לאדם לומר, שיעבור עבירה אחת, והוא שימרוד בעיקר ויענש עונש א' על עבירה אחת, ויותר נכון הוא לו, מהיות מודה בה' ובתורתו, ויתחייב על ל''ו כריתות וכמה מיתות ועונשים, אשר על כן נתחכם ה' והעבירם בברית, לחייבם על כל פרט ופרט, וביאר השבועה שהוא על זה הדרך, שנשבעין לקיים כל דבר, ואם יעברו ויבטלו אחד מהם, תבא עליו האלה הכתובה. והוא אומרו בברית וגו' ובאלתו, ומעתה הגם שיחשבו לכפור בעיקר, לא יספיק להם עונש אחד על עון זה, ויתחייבו על כל עון ועון ככל אלות הברית.

{יב} למען הקים אותך וגו'. פירוש טעם שאני מבקש להרבות בעונשים ובאלות, הוא למען הקים אותך לו לעם, ולא תכפרו בו, כי תפחדו מעוצם האלות אשר תתחייבו שתכפרו באלהותו, ובזה תתקיימו לעם ה'.
עוד ירצה לתת טעם לברית הערבות, שלא יאמר אדם, למה יעשה ה' כה לעבדיו להכביד עולם לחייבם במעשה הזולת?
לזה אמר כי אלהים חשבה לטובה למען הקים אותך לו לעם. פירוש שזולת זה יהיו ישראל חוזרים לאחוריהם. היום יפשע אחד בקלה ולמחר בחמורה, והיו נשמטים מעדת הקדושה, מעט מעט עד שיפשע ישראל מהיות עם ה', ובמה שעשאם ערבים, יתנו לב לעובר עבירה אחת קלה כבחמורה, ויתקיימו לעם סגולה. הא למדת שכל מעשה ה' אינו אלא לטובתינו להקימנו.

{יג} ולא אתכם לבדכם וגו' כי את אשר וגו'. קשה, למה הוצרך לומר ולא אתכם וגו' ולא הספיק באומרו את אשר ישנו וגו', שהם אותם שהיה מדבר עמהם, ואת אשר וגו' ומובן הדבר שלא אתם לבדם הוא כורת וגו'?
אכן כוונת הכתובים הוא, שבא לחייבם לקבל עליהם הברית והאלה ועל זרעם הבאים אחריהם עד עולם, והוא אומרו ולא אתכם לבדכם פירוש לחייב אתכם לבד אני כורת, אלא בין אותם שהם עמנו בין אותם וגו', ומעתה אם לא היה אומר אלא את אשר וגו' ואת אשר וגו' אנכי כורת לא היה נשמע, אלא שה' מחייב גם הבאים אחריהם אבל אינו מחייב את אשר ישנו עומד שם על זרעם אחריהם, ומאומרו לא אתכם לבדכם גילה כוונתו שבאלה עצמה שכורת עם העומדים שם, מוסיף לחייבם על הדורות, ושיעור הכתוב הוא לא אתכם לבדכם אני מחייב על האמור, אלא אף על דורות הבאים אחריכם. וזה לא היה נשמע אם לא היה אומר אלא את אשר וגו' ואת אשר וגו' אנכי כורת ברית, שהייתי אומר שהם דברי ה' על הבאים אחריהם, לא שיתחייבו העומדים שם לקבל עליהם בעד הבנים.

{טו} כי אתם ידעתם וגו'. צריך לדעת לאיזה דבר נותן הכתוב טעם, כי אתם ידעתם.
ורמב''ן ז''ל פירש, שהוא טעם להאמור אחריו בסמוך פן יש בכם וגו', והוא קצת דוחק להקדים טעם למה שעתיד לומר אחרי כן. ואולי שדבר הכתוב בסדר זה להעיר דבר אחד, והוא כי לפי שהצריכם הכתוב להכנס לחייב עמהם, גם הבאים אחריהם. יאמר האומר, ששורת הדין מנגדת הדבר, שהרי אין חבין לאדם שלא בפניו, ולא תועיל קבלה זו שיקבלו האבות על הבנים. לזה אמר כי אתם ידעתם וגו' ותראו וגו' פירוש ראיתם שאינם אלא שקץ ותועבה. ומעתה אינכם אלא זוכים להם לרחקם מתועבות הגוים, ולבחור באלהים חיים. ויכולין אתם לחייבם כמותכם, והוא מה שדקדק לקרותם שקוציהם וגלוליהם, לומר שידעו והשכילו השפלתם
ומאיסותם.

{יז} פן יש בכם וגו' ללכת לעבוד וגו'. כאן הזהיר הכתוב על מחשבת עבודה זרה, שמזהיר כאומרו פן על אשר לבבו פונה ללכת לעבוד וגו'.
פן יש בכם וגו' שורש וגו'. צריך לדעת מה הוא השורש פרה ראש וגו'?
אם חוזר לאשר לבבו פונה וגו' האמור בסמוך, לא היה לו לומר פן יש בכם פעם ב', אלא היה לו לומר על זה הדרך, פן יש בכם איש וגו' שורש פרה ראש ולענה אשר לבבו וגו'?
עוד צריך לדעת כוונת הדברים עצמן של שורש פרה וגו' שנראה שאינו פרה ראש ולענה, אלא שורש?
עוד צריך לדעת ברכה זה שמתברך זה השורש פרה ראש, בלבבו במה מתברך?
עוד אומרו לאמר?
עוד נתינת טעם זה שאומר כי בשרירות וגו'?
ומה הוא אומרו למען וגו'?

אכן כוונת הכתוב הוא לבל יחשוב אדם בדעתו להקל מעליו עול העונש, ויסבור בדעתו שאינו עושה עול בזה, אלא משתדל בשכלו לבל יתחייב בכל הקללות. ולעולם אינו חושב בדעתו, לעבור פי ה' גדולה וקטנה, וכנגד זה אמר הכתוב פן יש בכם שורש פרה ראש ולענה, פירוש שעתה אינו אלא שורש, ומודיע שממנו יפרה ראש ולענה כאשר אבאר. ופירש הכתוב מה הוא השורש?
ואמר והיה בשמעו את דברי האלה, אמר והיה לשון שמחה, כי ישמח בשומעו, שהדבר חיובו הוא מצד האלה, שזה יגיד שזולת האלה לא יתחייב, והתברך בלבבו יבטח שלא תבא עליו הקללה בסיבת לבבו על זה הדרך, לאמר, פירוש יאמר שלום יהיה לי כי בשרירות וגו', פירוש הגם שישביעם משה ויענה אמן הוא יבטלנו בלבו. והעיקר בשבועה הוא הלב, וכדברי ר' עקיבא שאמר (שבועות כ''ו) האדם בשבועה שצריך שיהיה לבו ופיו שוים. וכל שמבטל בלבו, הגם שמוציא בשפתיו, אין אנו הולכים אלא אחר מחשבת הלב, והוא אומרו כי בשרירות לבי אלך, כי העיקר שתלוי בו ענין השבועה הוא הלב, ולזה כינה לו השרירה, ובמה שלא יקבל השבועה בלבו, לא יתחייב כל העונש האמור, בין על עצמו לא יתחייב אלא עונש עבירה אחת כמו שכתבנו.
בין הבנים בניו לא יחייבם בכח שבועתו, בין בענין הערבות על הזולת, והוא אומרו למען ספות הרוה את הצמאה, פירוש ספות ל' כריתה, ופירוש רוה הוא כינוי לריבוי, וצמאה הוא כינוי למועט, והכוונה שמתחכם לכרות ריבוי העונש לעשותו מועט, במה שמבטל בלבו השבועה.

ודבר זה קראו משה שורש, שממנו יפרה ראש ולענה, הטעם, כי כלום עיקר טעם השבועה הוא, כדי שבזה יתחזק נגד המחטיא, כדרך אומרו (תהלים קיט קו) נשבעתי ואקיימה, וכמעשה בועז שנשבע ליצרו (במדב''ר טו טז). ולזה אדם שחושב מחשבה זו, הוא פיתוי בחינת הרע, שמשריש בו שורש רע, כדי שאחר כן יהיה נקל להשריש במעיו שורש רשע, להתעיב מעשיו. ויאמר אליו, כלום הדבר תלוי אלא בשבועה, אתה לא נשבעת, קום עשה לך אלהים ועשה אשר תִּתְאַו עשות:
וקרא למעשה הרע ראש ולענה, לצד שהעבירות טעמם ראש ולענה, והוא סוד טיפה מרה שבחרב מלאך המות (ע''ז כ:), שתתהוה מעבירות האדם, בסוד תיסרך רעתך (ירמיה ב יט), ולהיפך במעשה הטוב, בסוד טעמו וראו כי טוב ה' (תהלים לד ט):
וייחד הכתוב עונש לזה יתר על המקבלים הברית, ואמר לא יאבה וגו', פירוש הגם שה' מדתו היא למחול ולסלוח לעונות עמו ישראל, כשמחלין פניו כידוע, זה האיש לא יאבה ה', אמר לשון זה לא יאבה, נתכוין לומר שה' יהפוך בו רצונו, שסולח ולא יאבה לסלוח.

והיוצא מדבר זה, כשלא יאבה ה' סלוח לו, הוא כי אז יעשן אף ה', אומרו אז, פירוש כשיחטא אחר כך שפרה ראש ולענה אז במקום שחשב להקל עונשו, ונהפוך הוא, שיעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה.

ונמצא כי מלבד שלא הרויח כלום במחשבתו הרעה, שהרי כל הרעה תבואנו, עוד לו שתרבוץ בו כל האלה, מה שלא יהיה לו כן, אם יקבל השבועה עתה, שהגם שיתחייב בה, בבוא עליו הרע, ויקרא אל ה' יסלח לו, ולא תרבוץ בו כל האלה, כיון שעשה מה שעליו וקבל האלה עתה, אלא שהתנצח מיצרו, ירחמהו עושהו, מה שאין כן אדם הבליעל שיבטל השבועה עתה בלבו, שהוא מקשה עצמו לדעת וגורם רעה לעצמו.

והנה הגם שאמר הכתוב באיש ההוא, הוא הדין משפחה, או שבט, וכמו שגילה הכתוב לבסוף כאומרו (פסוק כא) ואמר הדור האחרון וגו' וראו את מכות הארץ ההיא וגו', הרי כי לא לאיש אחד ייחד עונש האמור, אלא גם לרבים אשר יזמו ככה.

ואומרו ומחה ה' את שמו מתחת השמים. דע כי שורש נשמות עם בני ישראל יסודתם בהררי קודש תחת השמים, בסוד השמים כסאי (ישעיה סו א), והנשמות הם חצובות מתחת כסא כבודו יתברך, והבן.
וכבר ידעת סוד השם כי הוא הנשמה, וכמו שהארכנו במקומות אחרים, ואמר הכתוב על המשתרר בלבבו, ומחה ה' את שמו, שהיא נשמתו, משורשה, שהוא תחת השמים, וזו היא כריתות הנפש משרשה.

{כ} ואומרו והבדילו ה' לרעה. קשה, אחר שמחה ה' את שמו מה מקום להבדלה?
אכן לפי מה שקדם לנו כי כל נשמות עם בני ישראל שורש אחד להם, כאומרו (ישעיה ס כב) נצר מטעי, וכמו שרמזו רבותינו ז''ל (ויק''ר ד ו) בפסוק כל הנפש הבאה לבית יעקב וגו' [ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש] (שמות א ה) שהגם שהם שבעים קראם נפש, לצד בחינת השורש.
לזה כשאמר הכתוב ומחה ה' את שמו, ביאר הכתוב שלא ישלוט עליו חלק הרע לאבדו, לאיש המשתרר בלבו, עד שיבדילו ה'. ויגביל החלק, שישלוט בו הרצועה רעה, כי הקליפה השולטת, תקרא רעה. וכן היא מדת ה', כשנתן רשות למחבל, מגביל לו מקום אשר ישלוט בו. וצא ולמד ממעשה רבא (תענית כד:) כשהטריח לה' כביכול לעשות נס, שצוה עליו אביו לבל יישן במקומו ושלטו המחבלים במטתו, ולא חוץ ממנה, והוא מטעם זה עצמו.
ואומרו מכל שבטי ישראל, לפי שהנפש מסתבכת עם כל השבטים, לזה יבדילהו מכולם, לבל תגיע רעתו לזולתו.
או יאמר על זה הדרך, והבדילו וגו', פירוש שאחר שימחה ה' את שמו שהיא נשמתו, יבדילו לרצועה הרעה, להומו ולאבדו בכוסות המרים, אשר מוכנים לו. והוא אומרו ככל אלות וגו', לומר שהרעה שישלוט ה' עליו, היא רעה שכוללת כל האלות אשר נתחכם הוא להמלט ממנה.

{כא} ואמר הדור וגו' וראו וגו'. קשה, למה הקדים האמירה לראיה, שעליה הם אומרים, שהיה לו לומר וראו הדור האחרון וגו' והנכרי וגו' ואמרו וגו', ומה גם שלא היה צריך לומר ואמר וגו' שהרי הוא אומר אחר כך ואמרו וגו'?
עוד למה התחיל לדבר לשון יחיד וגמר אומר ואמרו לשון רבים, ואמרו כל הגוים?

ונראה שכוונת הכתוב הוא על זה הדרך, ואמר הדור האחרון שהם בניכם, והוצרך לפרט לפי שיש דורות מהאומות, ולא הוא בלבד אמר אלא גם הנכרי אשר יבא וגו', פירוש נכרי הסמוך וגם הבא מארץ רחוקה, וכאילו אמר ואשר יבא וגו' וראו פירוש הנכרים ההם קרוב ורחוק את מכות הארץ וגו'.
ואמרו כל הגוים,
גם הם נוסף על מאמר הדור האחרון בניכם וגו' על מה עשה וגו', והזכיר וראו בנכרים ולא בדור האחרון בניהם, לפי שאלו מצויים הם במחוז ישראל ורואים הנעשה, ולא הוצרך לומר בו וראו, ואומרו כל הגוים, יודיע הכתוב כי הרואים יגידו לכל את אשר הפליא ה' עשות בעיר ההיא.

וכל מאמר זה, הוא כנגד חלוקה ראשונה, שהזכיר הכתוב פן יש בכם איש וגו' או משפחה או שבט וגו' ללכת לעבוד וגו', לפי שהקללות שיחד עד עתה, היו כנגד חלוקה ב', בעל שורש פורה ראש ולענה וכבר מחה את שמו מתחת השמים, ומכאן הוא מתחיל עונש הראשון וראו את מכות וגו'.
ואומרו על אשר עזבו וגו', וילכו ויעבדו וגו'. כרשום בתחילת המאמר, ללכת לעבוד, ולזה לא אמר ומחה ה' את שמם, אלא שִׁמְמוֹן ארצם ולהגלותם מעל אדמתם וישליכם אל ארץ אחרת וגו'.

{כח} הנסתרת וגו' והנגלת.
פירוש היא תשובת ישראל למשה, שהנסתרות לא יתחייבו בהם, אבל הנגלות קיימו וקבלו עליהם הערבות. ואומרו ולבנינו עד עולם, כאן קבלו עליהם ועל זרעם אחריהם כמו שהתנה משה בפסוק (יג) ולא אתכם וגו' כמו שפירשנו.


הפרק הבא    הפרק הקודם