פרק ג
פרק ג, א
דרך הבשן. על שם שן שגדל לו כדאיתא בהרואה (ברכות נד, ב).

פרק ג, ה
גבהה דלתים ובריח. סופי תיבות חמה דכתיב (לעיל א, כח. להלן ט, א) ערים גדולות ובצורות בשמים.

פרק ג, ז
בזונו לנו. תחלה אמר בזזנו לנו (לעיל ב, לה). מתחלה היתה הביזה חביבה בעיניהם ולבסוף היתה כל כך הרבה עד שהיתה בזויה בעיניהם וזהו בזונו לנו.

פרק ג, יא
הלה היא. בה"א כתיב. יבא מי שמלך הל"ה שנים והוא דור חמישי, שלמון בועז עובד ישיש דוד, ויקח הערים האלה.

דבר אחר:
משה שהיה ה"א ה"א אמה ודלג י' אמות וכלי מלחמתו י' אמה והכהו בקרסולו שהיה י' אמות.


בעל הטורים לפרשת ואתחנן
פרק ג, כג
ואתחנן. לעיל (ג, כב) כתיב לא תיראום, חזקתי את ישראל אולי ירחם עלי.
ואתחנן. בגימטריא שירה. שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפלתו.
סמך ה' אלהיכם (שם) לואתחנן לומר שויתי ה' לנגדי תמיד (תהלים טז, ח).

פרק ג, כד
החלות. ב' במסורה. אתה החלות. אשר החלות לנפול לפניו (אסתר ו, יג). אתה החלות להראות במה שכבשת לפני סיחון ועוג וזהו החלות לנפול לפניו במה שהחלות לנפול. תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות (משלי יח, כג) רמוז משה. ומתחיל הפסוק בתי"ו ומסיים בתי"ו לפי שלא זכה ליכנס בארץ שהיא ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה. וכן שני רישי"ן של ידבר ועשיר שבין האותיות של משה עולה ת' שהתפלל ליכנס לארץ שהיא ת' פרסה.
להראות. תג על הרי"ש שהראיתני אף מה שלא בקשתיך.
להראות. ג' במסורה. להראות את עבדך. ואידך להראות העמים והשרים את יפיה (אסתר א, יא). אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר (שם ד, ח). שהראה לו הקב"ה למשה כל מה שאירע לישראל היאך ישבו בשלותם וכל המציקים שעתידין להציק להן. וזהו להראות העמים והשרים את יפיה, היאך היו ביופין ובשלותן. וכן להשמידם נתן לו להראות, שהראהו המציקין להן.
את עבדך. שאמרת לא כן עבדי משה (במדבר יב, ז). הפסוק מתחיל באל"ף ומסיים בכ"ף ויש בו כ"א תיבות כנגד אך טוב לישראל (תהלים עג, א) וכנגד אהיה (שמות ג, יד).

פרק ג, כה
אעברה נא. הירדן נ' אמה לא אעבור אלא אמה אחת.
והלבנן. חסר וי"ו על שם ו' דברים שבזאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים (ויקרא ז, לז). מן ואתחנן עד והלבנון מ' תיבות, לומר זכור לי מ' יום שעמדתי לפניך בהר.
לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל, מנא לן?
ממשה.
את גדלך
זה האל הגדול.
ואת ידך החזקה
זה אתה גבור.
אשר מי אל בשמים כנגד אתה קדוש.
אעברה נא אל ישאל אדם צרכיו בג' ראשונות.

פרק ג, כו
רב לך. פירוש אתה התחלת לספר בשבחי, רב הוא אצלך וגדול ממך מלספר בו.

דבר אחר:
הרב שלך וגדול ממך, והוא אדם הראשון, על ידו נקנסה מיתה לכל ואי אפשר לך להנצל ממנה.

דבר אחר:
רב לך. הרבה פעמים עשית כנגדי. אמרת שלח נא ביד תשלח (שמות ד, יג) ולמה הרעותה (שם ה, כב) הצאן ובקר (במדבר יא, כב) והסלע (שם כ). אי אפשר לי לסבול לך יותר.

דבר אחר:
אפילו בדבר המועט שאתה עושה שלא כהוגן, הוא רב לך לפי חכמתך.

דבר אחר:
בזה יודע שרב לך, כי אני רבך כי כמה פעמים נצחתני ועתה לא תוכל לנצחני.

דבר אחר:
רב לך אתה יש לך רב ויכול להתיר נדרך אבל אני אין לי רב שיתיר שבועתי שנשבעתי לכן לא תביאו (במדבר כ, יב).

דבר אחר:
הגיע השעה שיש לך רב, כי כבר הגיע זמנו של יהושע ואין רבנותו ניכר בעודך חי.

דבר אחר:
אל תירא ממלאך המות כי הרב שלך יעסוק בך.

דבר אחר:
רב לך. הרבה טובות מתוקנים לך, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך (תהלים לא, כ).

פרק ג, כח
וחזקהו. ב' במסורה. וצו את יהושע וחזקהו. החזק מלחמתך אל העיר והרסה וחזקהו (ש"ב יא, כה) ביואב. כמו שיואב היה שר הצבא כך היה יהושע שר הצבא אף בחיי משה כדי להחזיקו, כמו שמפורש במלחמת עמלק.


הפרק הבא    הפרק הקודם