פרק ל
פרק ל, ו
את לבבך ואת לבב. ראשי תיבות אלול. לכך נהגו להשכים ולהתפלל סליחות מר"ח אלול ואילך. וכן לולא האמנתי לראות בטוב ה' (תהלים כז, יג) לולא אותיות אלול שמאלול ואילך חרדתי נגד ה': .
את לבבך ואת. בגימטריא זה לימות המשיח.

פרק ל, ח
ואתה תשוב. וסמיך ליה והותירך שאם תשוב בתשובה שלימה מיד תהא נגאל.

פרק ל, י
כי תשמע בקול. בגימטריא זה בקול דברי תלמידי חכמים.
כי תשוב אל ה' אלהיך. וסמיך ליה כי המצוה הזאת. לומר שקולה היא התשובה כנגד כל המצות כולן.

פרק ל, יב
מי יעלה לנו השמימה. ראשי תיבות מילה וסופי תיבות ה'. לומר שאינו יכול לעלות השמים אצל ה' אם לא שיהא נמול. וכן התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז, א) שנאמר על המילה.

פרק ל, יד
בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך כי חיים הם למוצאיהם (משלי ד, כב). ובלבבך אגרא דשמעתתא סברא.

פרק ל, טו
את החיים ואת הטוב. בגימטריא תוצאות, כי ממנו תוצאות חיים (משלי ד, כג).

פרק ל, טז
וברכך ה' אלהיך. ב' במסורה. וחיית ורבית וברכך ה' אלהיך וגבי עבד עברי (דברים טו, יח) לא יקשה בעיניך וגו' וברכך ה' אלהיך. וזהו שאמרו חז"ל שאין עבד עברי נוהג בחו"ל, כהכא דכתיב וברכך וגו' בארץ אשר אתה בא שמה, התם נמי דוקא בארץ.

פרק ל, יט
ובחרת בחיים. בחיים עולה שבעים לומר שבשבעים פנים התורה נדרשת וכן סוד ה' ליראיו (תהלים כה, יד) וחיי האדם ע' שנה.

הפרק הבא    הפרק הקודם