בעל הטורים לפרשת וזאת הברכה

פרק לג
פרק לג, א
וזאת הברכה. לעיל מיניה כתיב אשר אני נותן לבני ישראל וסמיך ליה וזאת הברכה. לומר אני מסכים על ברכתם.
וזאת הברכה. בגימטריא זו היא התורה. כי בזכות התורה ברכם.
משה איש האלהים. ראשי תיבות מאה וסופי תיבות השם וסופי תיבות משה. וזהו ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים (לעיל א, יא) שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום, ובכל ברכה וברכה יו"ד זהובים הרי אלף. לכך אמר יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים - משלי. ויברך אתכם - משלו.
הפסוק מתחיל בוי"ו ומסיים בוי"ו לומר שבירך י"ב שבטים.

פרק לג, ב
וזרח. ג' במסורה. וזרח משעיר. וזרח בחשך (ישעיה נח, י). וזרח השמש (קהלת א, ה). וזרח משעיר, שנגלה לעשו לקבל התורה ולא רצו על כן וזרח בחשך, שנענשו ונהפך להם לחושך ולאפילה. אבל ישראל שקבלוה - וזרח השמש, שנאמר (תהלים יט,ט) מצות ה' ברה מאירת עינים:
הופיע. ג' במסורה. הופיע מהר פארן. מציון מכלל יופי אלהים הופיע (תהלים נ, ב). אל נקמות ה' אל נקמות הופיע (שם צד, א). כמו כן נגלה לבני ישמעאל כדכתיב הופיע מהר פארן, ולא קבלוה ע"כ אל נקמות הופיע, אבל ישראל שקבלוה זכו מה שנאמר ציון מכלל יופי אלהים הופיע.
מרבבת. ב' במסורה. ואתא מרבבת קדש. לא אירא מרבבת עם (תהלים ג, ז) למה כי ה' אתא מרבבת קדש לעזרני.

פרק לג, ג
אף חובב עמים. בגימטריא גרים שאף גרים העתידין להתגייר עמדו בסיני. וכן את אשר ישנו פה. (לעיל כט, יד) סופי תיבות תורה שכלם היו שם בשעת מתן תורה. ואמר בלשון אף משום דמיירי בבעלי יסורים שמתייסרים על דברי תורה.
קדשיו. ב'. כל קדשיו בידך. יראו את ה' קדושיו (תהלים לד, י). למה יראו את ה' קדושיו?
כי כל קדושיו בידך.
תכו. ב' במסורה. והם תכו לרגליך. על מה תכו (ישעיה א, ה). מה התם לשון הכאה אף הכא לשון הכאה, לומר שהם מוכים ונהרגים להכנס וללכת אחריך.
תכו לרגלך ישא מדברותיך ראשי תיבות תלים. שעל כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות.

פרק לג, ד
מורשה. ב' במסורה. מורשה קהלת יעקב. ונתתי אותה לכם מורשה (שמות ו, ח). והיינו ויתן ארצות גוים וגו' בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו (תהלים קה, מד_מה).

דבר אחר:
זהו שאמרו חז"ל (אבות פ"ב מי"ב) התורה אינה ירושה לך, כמו התם ונתתי אותה לכם מורשה אני ה', מורשה ולא יורשים, אף הכא נמי.
קהלת יעקב. משום דכתיב ביעקב (בראשית כה, כז) יעקב איש תם יושב אהלים. מה טובו אהליך יעקב (במדבר כד, ה). אימתי התורה מתקיימת כשמתאספין קהלת יעקב.

פרק לג, ז
שמע ה' קול. ראשי תיבות בגימטריא יהושפט שהתפלל על יהושפט במלחמת רמות גלעד:
ידיו רב לו. סופי תיבות בגימטריא דוד.

פרק לג, ט
ואת בנו. חסר יו"ד שלא היה בעשרה נסיונות.

פרק לג, י
יורו משפטיך ליעקב. שיפוצו בכל ישראל ללמוד תורה. וכן אמר יעקב (בראשית מט, ז) ואפיצם בישראל.
ישימו קטורה. בגימטריא כמו מעשיר.
וכליל. ב' במסורה. וכליל על מזבחך. אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל (תהלים נא, כא). אע"פ שזר מקריב בבמה, אינו זבחי צדק אלא מה שקרב בפנים על ידי כהן. וזהו וכליל על מזבח אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל.

פרק לא, יא
ופועל ידיו תרצה. בגימטריא שירות.

פרק לג, יב
ישכן לבטח. לאחר שיטרוף האומות ישכון לבטח כזאב,. וכן ברכו יעקב (בראשית מט, כז) ולערב יחלק שלל, במנוחה.
ובין כתפיו שכן. בגימטריא ובירושלם.
ובין כתפיו שכן. וליוסף. רמז כי בתחלה היה בחלקו של יוסף משכן שילה.

פרק לג, יח
שמח. ב' במסורה. שמח זבולון. שמח בחור (קהלת יא, ט). על שם שהיו יוצאים בדרכם לפרקמטיא היו בחורים וגבורים.
באהלך. ב' במסורה. ויששכר באהליך. ואל תשכן באהליך עולה (איוב יא, יד). תשכן נוטריקון ת'ורה ש'טר כ'תובים נ'ביאים. כמו שדרשו (כתובות יט, ב) זה המשהה בביתו ספר שאינו מוגה. בני יששכר היו יושבי אוהלים ועוסקים בתורה, על כן מזהיר אותם אל תשכן באהליך עולה.

פרק לג כ
ולגד אמר. בברכתו של גד תמצא כל האלפ"א ביתא לפי שמשה רבינו ע"ה קבור בחלקו שקיים כל התורה כולה מאל"ף עד תי"ו. וכן בברכת יוסף לפי שארונו היה מהלך אצל הארון לומר קיים זה מה שכתוב בזה.
וטרף. ב' במסורה. וטרף זרוע. אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל (מיכה ה, ז). לומר כל מה שטרף אין מציל מידו.

פרק לג, כג
נפתלי שבע רצון. ראשי תיבות נשר שהיה קל כנשר לעשות רצון אביו שבשמים.

פרק לג, כד
ברוך מבנים אשר. לכך בירכו משה בדברים הללו לפי שכשמכרו השבטים את יוסף החרימו שלא יגלו אותו וסרח בת אשר ידעה ממכירתו בנבואה ואמרו השבטים מהיכן ידעה אם לא מאביה דשותא דינוקא או מאבא או מאמא ועמדו ונדוהו ובא משה רבינו ע"ה להתירו, כי אמר לו מנודה אסור בתשמיש המטה אמר ברוך מבנים. היו בדילין ממנו, אמר יהי רצוי אחיו. היה אסור בסיכה, אמר וטבל בשמן רגליו שיהא מותר לסוך בשמן. היה אסור בנעילת הסנדל, אמר ברזל ונחושת מנעלך.
מבנים אשר יהי רצוי. ראשי תיבות מאיר. על שם שהשמן שהוא מאיר פניהם ומאיר למנורה.

פרק לג, כו
בשחקים איתא במדרש (חגיגה יב, ב) ששם בשמים יש רקיע ששמו שחקים ששם שוחקים מן לצדיקים. ועוזו (תהלים סח, לה) בגימטריא המן ועל שם כן שהוא לבן ועז כשלג.

פרק לג, כט
אשריך. ב' במסורה. אשריך ישראל. אשריך וטוב לך (תהלים קכח, ב) אשריך ישראל על כן אשריך וטוב לך.

הפרק הבא    הפרק הקודם