פרק לד
פרק לד, ד
הראתיך. מלא יו"ד כי יו"ד פסוקים בתורה שכתוב בהם אשר נשבע להם להביאם לארץ. והראהו יו"ד קדושות שבא"י.

פרק לד, ו
ויקבר אותו בגי. בגי כתיב חסר אל"ף שלא ידע איש את קבורתו ואפילו משה רבינו ע"ה לא ידע אלא יחידו של עולם ברוך הוא וברוך שמו וברוך זכרו.

    הפרק הקודם