מדרש רבה, דברים, פרק ו

לא [במתן תורה זכו לקרות שמע]

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
הלכה:
אדם מישראל שקרא קריאת שמע ולא דקדק באותיותיה מהו שיצא ידי חובתו?

כך שנו חכמים:

קרא ולא דקדק באותיותיה.
ר' יוסי אומר:
יצא.

ר' יהודה אומר:
לא יצא.

ואיזהו דקדוק אותיות?
למדונו רבותינו:
בכל לבבכם, צריך להפריש בין למ"ד ללמ"ד.
ואבדתם מהרה, צריך להפריש בין מ"ם למ"ם.

ואמר רב יהודה בשם רב:
ואם היה קורא את שמע ומהלך צריך הוא לקבל מלכות שמים מעומד.

ואיזהו מלכות שמים?
ה' אלהינו ה' אחד.

ומהיכן זכו ישראל לקרות שמע?
אמר רבי פנחס בר חמא:
ממתן תורה זכו ישראל לקרות שמע.

כיצד?
את מוצא לא פתח הקב"ה בסיני תחילה אלא בדבר זה.
אמר להם: שמע ישראל אנכי ה' אלהיך.
נענו כולן ואמרו: ה' אלהינו ה' אחד.
ומשה אמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

רבנן אמרי:
אמר הקב"ה לישראל: בני! כל מה שבראתי, בראתי זוגות.
שמים וארץ זוגות.
חמה ולבנה זוגות.
אדם וחוה זוגות.
העולם הזה והעולם הבא זוגות.
אבל כבודי אחד ומיוחד בעולם.

מנין?
ממה שקרינו בעניין: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.

לב [במתן תורה ראו ישראל ייחודו של מקום]

דבר אחר:
שמע ישראל
זה שאמר הכתוב: (תהלים עג)מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ.

רב אמר:
ב' רקיעים הן: שמים ושמי שמים.

ר"א אמר:
ז' רקיעים הן:
שמים.
ושמי שמים.
רקיע.
שחקים.
מעון.
זבול.
ערפל.
וכולהו פתח הקב"ה לישראל להודיען שאין אלוה אחר אלא הוא.
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע! מי לי בשמים חוץ מכבודך!
כשם שאין לי בשמים אלא אתה, כך לא חפצתי אחר בארץ.
כשם שלא שתפתי עמך אלוה אחר בשמים, כך לא שתפתי עמך אלוה אחר בארץ, אלא נכנסת אני בכל יום לבתי כנסיות ומעידה עליך שאין אלוה אחר אלא אתה, ואומר: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.

לג [הירא את ה' זוכה למלכות]

דבר אחר:
שמע ישראל
זה שאמר הכתוב: (משלי כד)ירא את ה' בני ומלך וגו'.

מהו ומלך?
אברהם שירא אותי לא המלכתיו בעולם?!
שנאמר: (בראשית יד)אל עמק שוה הוא עמק המלך.
יוסף שירא אותי, דכתיב: ( שם מב) את האלהים אני יראלא המלכתיו בעולם?!
ויוסף הוא השליט על הארץ.

דבר אחר:
ירא את ה' בני ומלך
ומלוך על יצרך.
מעשה בר' שמעון בן אלעזר שהלך לעיר אחת בדרום ונכנס לבית הכנסת ושאל לסופר.
אמר לו: בחייך, יש כאן יין למכור?
א"ל: רבי! העיר הזאת של כותים ואין עושין את היין בטהרה, כשם שהיו אבותי עושין אותו. אמר: אית אנת לנפשך, מותר תן לי ואני לוקח לך.
אמר: ואנת אם מרא דנפשך את, אל תטעום יתיה.

אמר לו רשב"א:

אנא, מרי דנפשי אנא, הוי, ומלך ומלוך על יצרך.

דבר אחר:
ירא את ה' בני ומלך
מהו ומלך?
ואל למולך, כעניין שנאמר: (ויקרא יח) ומזרעך לא תיתן להעביר למולך.

דבר אחר:
מהו ומלך?
המליכהו עליך.
(משלי כד) עם שונים אל תתערב, אם אלו שאומרים יש אלוה שני, אל תתערב.

אמר רבי יהודה בר סימון:

(זכריה יג) והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו ויגועו, הפיות שאומרים שתי רשויות הן,יכרתו ויגועו.

ומי עתיד להיות קיים?
והשלישית יוותר בה, אלו ישראל שנקראו שלישין שהם משולשין:
כהנים,
לוים,
וישראלים,

שהן מג' אבות:
אברהם,
יצחק,
ויעקב.

דבר אחר:
שהן מקלסין להקב"ה בג' קדושות:
קדוש,
קדוש,
קדוש.

אמר רבי אחא:

כעס הקב"ה על שלמה כשאמר הפסוק הזה!
א"ל: דבר של קודש, שמא היית אומרו בלשון נוטריקון?!

ועם שונים אל תתערב?!
מיד חזר ופירש את הדבר: ( קהלת ד) יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו.
אין לו, לא אח ולא בן, אלא שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.

לד [ישראל חלקם בה']

ר' יצחק פתח:
(איכה ג) חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו.

אמר ר' יצחק:

למה הדבר דומה?
למלך שנכנס למדינה ונכנס עמו דוכסין ואיפרכין ואיסטרטליטין.
יש מבני המדינה שבררו דוכוס שיהיה מתקיים עליהם.
ויש מהן שבררו להן איפרכוס.
ויש מהן שבררו להן אסטרטליטין.
אמר אחד שהיה פיקח: איני בורר אלא המלך.

למה?
שכולן מתחלפין והמלך אין מתחלף.
כך כשירד הקב"ה לסיני, ירדו עמו חבורות חבורות של מלאכים.
מיכאל וחבורתו.
גבריאל וחבורתו.
יש מאומות העולם שבררו להן מיכאל.
ויש מהן שבררו להן גבריאל.
אבל ישראל בררו להן הקב"ה.
אמרו: חלקי ה' אמרה נפשי.
הרי, שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.

לה [ישראל זכו מיעקב אבינו לקריאת שמע]

דבר אחר:
שמע ישראל
מהיכן זכו ישראל לקריאת שמע?
משעה שנטה יעקב למיתה קרא לכל השבטים ואמר להן: שמא משאני נפטר מן העולם אתם משתחווים לאלוה אחר?!

מנין?
שכך כתיב: (בראשית מט) הקבצו ושמעו בני יעקב וגו'.

מהו ושמעו אל ישראל אביכם?
אמר להן: אל ישראל אביכם הוא.
אמרו לו: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.
והוא אומר בלחישה: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

אמר רבי לוי:
ומה ישראל אומרים עכשיו?
שמע אבינו ישראל, אותו הדבר שצויתנו נוהג בנו, ה' אלהינו ה' אחד.

לו [משה מסר לישראל דברי השבח של המלאכים]

דבר אחר:
שמע ישראל
רבנן אמרין:
בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו אומרים להקב"ה: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והוריד אותה לישראל.

ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא?
אמר רבי אסי:
למה הדבר דומה?
לאחד שגנב קוזמין מתוך פלטין של מלך, נתנה לה לאשתו ואמר לה: אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך.
אבל ביום הכיפורים שהן נקיים כמלאכי השרת, הן אומרים אותו בפרהסיא: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

לז [מסירות הנפש באהבת ה']

ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
מהו בכל לבבך ובכל נפשך?
בכל נפש ונפש שברא בך.

אמר ר' מאיר:

על כל נשימה ונשימה שאדם מעלה חייב לקלס את יוצרו.

מנין?
שנאמר: ( תהלים קנ)כל הנשמה תהלל יה.

אמר רבי סימון:
חמישה שמות נקראו לנפש, ואלו הן:
רוח.
נפש.
נשמה.
חיה.
יחידה.

רבנן אמרי:
בוא וראה הקב"ה ממלא את עולמו,
והנפש הזו ממלאה את הגוף.

הקב"ה סובל את עולמו,
והנפש הזו סובלת את הגוף.

הקב"ה יחיד בעולמו,
והנפש יחידה בגוף.

הקב"ה אין לפניו שינה,
והנפש אינה ישינה.

הקב"ה טהור בעולמו,
והנפש הזו טהורה בגוף.

הקב"ה רואה ואינו נראה,
והנפש הזו רואה ואינה נראית.

תבוא הנפש, שהיא רואה ואינה נראית,
ותקלס להקדוש ב"ה שהוא רואה ואינו נראה.

אמרו ישראל: רבש"ע! הנפש הזו שמקלסת אותך, עד מתי היא נתונה בעפר?!
(שם מד) כי שחה לעפר נפשנו.
אמר להן הקב"ה: חייכם! יגיע הקץ ונפשותיכם שמחות. לפיכך ישעיה מנחם אותן, אומר: (ישעיה סא)שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי.

אמר ר' ברכיה:
בעשרה מקומות קרא הקב"ה לישראל כלה, ואלו הן:
(שיר ד) אתי מלבנון כלה.
(שם ה)באתי לגני אחותי כלה.
(שם ד) לבבתני אחותי כלה.
מה יפו דודיך אחותי כלה.
נופת תטופנה שפתותיך כלה.
כמשוש חתן על כלה.
קול חתן וקול כלה.
כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה.
וככלה תעדה כליה.

וכנגדן ישראל מעטרים את הקדוש ב"ה בעשרה לבושין, ואלו הן:
צדק לבשתי וילבשני הרי שנים (ישעיה נט).
וילבש צדקה כשריון (שם).
וילבש בגדי נקם תלבושת הרי חמשה.
(דניאל ז) לבושיה כתלג חיור.
(ישעיה סג)מדוע אדום ללבושך.
(תהלים צג)ה' מלך גאות לבש לבש.
ה' עוז התאזר.
(שם קד)הוד והדר לבשת הרי עשרה.

דבר אחר:
שוש אשיש בה'
למה הדבר דומה?
לאשה שהלך בעלה ובנה וחתנה למדינת הים וכו',כדכתיב: בפסיקתא: עד שוש אשיש.

הפרק הבא