פרק ז
פרק ז, א
ונשל. ג' במסורה. ונשל גוים רבים. ונשל ה' אלוהיך את הגוים האל מפניך (להלן פסוק כב). ונשל הברזל מן העץ (להלן יט, ה). אלמלא שחטאו ישראל לא היו צריכין לכלי זיין. וזהו ונשל גוים ונשל הברזל.

פרק ז, ז
לא מרבכם. כתיב חסר ו' לומר מרבנות שבכם, שאתם ממעטן עצמכם.
כי אתם המעט. ה' מעט. נ"ז משפחות בפרשת פנחס וח' בלוים הרי ס"ה. וכשתצרף עמהם ה' בנות צלפחד יהיו שבעים.בעל הטורים לפרשת עקב
פרק ז, יב
והיה עקב. לעיל מיניה (פסוק יא) כתיב היום לעשותם וסמיך ליה עקב. כלומר, היום לעשותם אבל שכרם בעקב, פירוש בסוף. עק"ב תיבות יש בעשרת הדברות. וזהו, בשמרם עקב רב (תהלים יט, יב), אם תשמור עקב, תזכה למה רב טובך אשר צפנת (שם לא, כ).
עקב. עשה תורתך קבע.
עקב. ענוה למוד מן העקב הזה שהולך אחר הרגל דרך ענוה ולפיכך אינו ניגף כמו אצבעות הרגלים.
המשפטים. פ"א כפולה, שיש לפשפש ולחקור אחר עומק הדין.
תשמעון. ושמרתם. ועשיתם. ג', כנגד מקרא משנה תלמוד.
ושמר ה' אלהיך לך. אם עקב תשמעון, ישמור לך הברית שנאמר באברהם (בראשית כו, ה) עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור.
ושמר. בגימטריא לעתיד לבא.

פרק ז, יג
ואהבך. בזכות אברהם שנאמר בו (ישעיה מא, ח) זרע אברהם אוהבי.
וברכך. בזכות יצחק שנאמר בו (בראשית כה, יא) ויברך אלהים את יצחק.
והרבך. בזכות יעקב שנאמר בו (שם לה, יא) פרה ורבה.
וברך. ג' במסורה. הכא חד ותרי בפרשת משפטים.
הפסוק מתחיל בוי"ו ומסיים בכ"ף וכן ויתן לך האלהים מטל השמים (בראשית כז, כח_כט) הברכות שבירך יצחק ליעקב מתחילין בוי"ו ומסיימין בכ"ף, שיהיו לך כל אותן הברכות.

פרק ז, יד
ברוך תהיה מכל העמים. הפסוק מתחיל בבי"ת ומסיים בכ"ף, לומר שבזכות התורה שיש בה כ"ב אותיות.
לא יהיה בך עקר ועקרה. בגימטריא בדברי תורה.

פרק ז, טו
כל חלי. עולה צ"ח שיסיר ממך צ"ח קללות.

פרק ז, יח
זכר תזכר. חסר וי"ו. לומר שתזכור מה שעשה לשש מאות רכב בחור.

פרק ז, יט
המסות הגדולות. כל האלפא ביתא בזה הפסוק חוץ מבי"ת. רמז כי עוד יעשה פעם שנית נפלאות כימי צאתך מארץ מצרים.

פרק ז, כ
את הצרעה. בגימטריא שתים היו.
עד אבד. חסר וי"ו ועולה ז', שיאבד שבעה אומות.
מפניך. פ"א כפולה. לומר מפניך ומפני שלוחך.

פרק ז, כא
אל גדול ונורא. ולא אמר גבור אלא הזכיר גדול כנגד אברהם דכתיב ביה (יהושע יד, טו) האדם הגדול, ונורא כנגד יעקב דכתיב ביה (בראשית כח, יז) מה נורא המקום הזה. והזכיר אלו שמצינו שנלחמו, אברהם עם המלכים ויעקב כנגד לבן ועשו אבל לא מצינו ביצחק שנלחם.

פרק ז, כג
והמם. ב' במסורה. והמם מהומה גדולה. והמם גלגל עגלתו וגו' (ישעיה כח, כח). מלמד שעשה להם כמו למצרים דכתיב בהו (שמות יד, כה) ויסר את אופן מרכבותיו.

פרק ז, כה
פסילי אלהיהם תשרפון באש. וסמיך כי חרם הוא. ולכן דן יהושע את עכן שעבר על החרם בשריפה.

פרק ז, כו
כי חרם הוא. וסמיך ליה כל המצוה. לומר שהעובר על החרם כעובר על כל המצות. חרם אותיות רמ"ח שנפרעין מרמ"ח איבריו, ואם יחזור בתשובה יהיה רחם וזה ברוגז רחם תזכור (חבקוק ג, ב).הפרק הבא    הפרק הקודם