פרק ח
פרק ח, א
לאבותיכם. וסמיך ליה וזכרת את כל הדרך. לומר שתזכור דרך שהלכו בו אבותיך ותלך בו גם אתה.

פרק ח, ג
ויאכילך את המן. למען הודיעך. מלמד שבאכילת המן ניתן להם דעה. וכן בעזרא הוא אומר ומנך נתת להם להשכילם. וזהו, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן.
על הלחם. ב' במסורה. דין. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ואידך והקרבתם על הלחם (ויקרא כג, יח). שבזכות הקרבנות העולם ניזון.
יחיה האדם. וסמיך ליה שמלתך לא בלתה. רמז למה שאמרו (כתובות קיא, ב) שעומדין בלבושיהם ק"ו מחטה. וזהו, כשיחיה האדם שמלתך לא בלתה.

פרק ח, ד
ארבעים שנה. וסמיך ליה וידעת עם לבבך. רמז עד מ' שנה לא קם אינש אדעתא דרביה. וכן בן ארבעים שנה לבינה. ולבבו יבין (ישעיה ו, י) לבבו עולה מ'. וכן ג"כ הלב באמצע הגוף כמו המ"ם שהוא אמצע הא"ב.

פרק ח, ה
מיסרך. תגין על מ' לומר שהנשמה נוצרה במ' יום והתורה ניתנה למ' יום ואם לא תשמור התורה שנתנה למ' יום, מיסרך ונוטל ממך נשמתך שנוצרה במ' יום.

פרק ח, ו
ללכת בדרכיו. בגימטריא. ללמוד תורה.
וליראה אותו. למה כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה, לא תהיה כפוי טובה.

פרק ח, ח
ארץ חטה ושעורה. י' תיבות בפסוק, לכך צריך ליתן י' אצבעות בפת בשעת ברכה. ועוד כנגד י' מצות שנעשו בפת. לא תחרוש, לא תזרע כלאים, לקט, שכחה, פאה, לא תחסום, תרומה ומעשר ראשון ושני, חלה:

פרק ח, ט
תחסר. ג' במסורה. לא תחסר כל בה. ואידך וצפחת השמן לא תחסר (מ"א יז, יד). ובטן רשעים תחסר (משלי יג, כה). אע"פ שזה נאמר בארץ, הצדיקים בכל מקום לא תחסר להם שהרי אליהו הלך לצרפית ושם אמר לה לא תחסר. אבל הרשעים בכל מקום שהם תחסר להם.
לא תחסר. תגין על הרי"ש, לומר שהיא ראש עפרות תבל.

פק ח, י-יא
ואכלת ושבעת. וסמיך ליה פן תשכח. שצריך להזכיר יום המיתה בברכת המזון ולכך תקנו הטוב והמטיב על הרוגי ביתר שנתנו לקבורה.
ואכלת ושבעת וברכת. היינו ברכת המזון (ברכות מח ב). וכן נמי צריך לברך לפניו, פירוש ואכלת ושבעת וברכת כבר, שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה שנאמר (תהלים כד א) לה' הארץ ומלואה. אבל לאחר שבירך הוא אוכל משלו שנאמר (שם קטו טז) והארץ נתן לבני אדם (ברכות לה א). וזהו אמרת לה' אדני אתה טובתי בל עליך (תהלים טז ב), שכיון שהודיתי לה' אין הטובה משלך (ירושלמי שם פ"ו ה"א).
ואכלת. בגימטריא זהו בכזית (ברכות מט ב).

פרק ח, יב
ובתים. ד' במסורה. ובתים טובים תבנה. ובתים מלאים כל טוב (דברים ו, יא). וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו (מיכה ב, ב). ובתים מאין אדם (ישעיה ו, יא). אם תשמור מצותיו תמצא בתים מלאים כל טוב ובתים טובים תבנה. אבל אם רם לבבך ותגזול שדות ובתים, אז, ובתים מאין אדם.

פרק ח, יג
ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב. סמך כסף וזהב לצאן, לומר לך הרוצה שיעשיר יעסוק בבהמה דקה. ומכל מקום כתיב ירבין חסר וי"ו לומר שאם מרעה בשדות אחרות נכסיו מתמוטטין.

פרק ח, טו
נחש שרף ועקרב וצמאון. בגימטריא בכשדים בפרס במקדון ובשעיר.

פרק ח, כ
כגוים. ג' במסורה. כגוים אשר ה' מאביד. נהיה כגוים (יחזקאל כ, לב). ויקטרו שם בכל במות כגוים (מ"ב יז, יא). מדה כנגד מדה, בשביל ויקטירו שם כגוים ואמרו אם לא נהיה כגוים, ע"כ כגוים אשר מאביד ה' מפניכם כן תאבדון.

הפרק הבא    הפרק הקודם