פרק ט
פרק ט, ד
הביאני. ד' במסורה. הביאני ה' לרשת. במראות אלהים הביאני (יחזקאל מ, ב). הביאני אל בית היין (שיר השירים ב, ד). הביאני המלך חדריו (שם א, ד). זהו שדרשו חז"ל (מכילתא בשלח טו, ב) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל. וזהו במראות אלהים הביאני שכולם היו נביאים וזכו למראה אלהים. וכן במתן תורה הביאני אל בית היין, פירוש לפני הר סיני, ונתן לי התורה שנדרשת בשבעים פנים, הביאני אל חדריו והראני שמים ושמי שמים.

פרק ט, ז
את אשר הקצפת. פ"א כפולה, לומר קצף אחר קצף.

פרק ט, ט
ואשב בהר. בגימטריא לתלמודו.

פרק ט, י
ועליהם ככל הדברים. בגימטריא זהו תלמוד.

פרק ט, יב
הוצאת ממצרים. פירוש מהעיר צוען. ובכל מקום אומר מארץ מצרים, פירוש, מכל הארץ.

פרק ט, יז
ואשלכם. חסר יו"ד שפרחו יו"ד הדברות מהם.

פרק ט, יט
יגרתי. ד' במסורה וחסר. כי יגרתי מפני האף והחמה. העבר חרפתי אשר יגרתי (תהלים קיט, לט). ואשר יגרתי יבא לי (איוב ג, כה). יגרתי כל עצבותי ידעתי כי לא תנקני (שם ט, כח). יגרתי מפני האף והחמה והתפללתי שתעביר חרפתי פן יאמרו הארץ וגו' (פסוק כח) ואשר יגרתי יבא לי, פירוש לי לבדי כי אע"פ ששמעת תפילתי על ישראל, לא תנקני ותמיתני במדבר ולא אכנס לארץ.

פרק ט, כא
לעפר. ג' במסורה. אשר דק לעפר. וידק לעפר (מ"ב כג, ו). הדק לעפר (שם שם, טו) ביאשיהו כשביער הע"ז. והיינו דאמרינן בע"ז מפרר וזורה לרוח.

פרק ט, כד
ממרים הייתם. הפסוק מתחיל במ"ם ומסיים במ"ם לומר לך שכל מ' שנה שהייתם במדבר הייתם ממרים.

פרק ט, כו
אדני ה' אל תשחת. מ"אדני" עד "ובזרועך הנטויה" (פסוק כט) שהוא סוף התפלה נ"ח תיבות, שמצא חן לפניו ושמע תפילתו. וזהו בורא ניב שפתים (ישעיה נז, יט) נו"ב כתיב.

הפרק הבא    הפרק הקודם