רשי, יהושע פרק א


פרק א, א
ויהי אחרי מות משה. מחובר על סדר התורה המסיימת בפטירת משה, וזה מחובר לה.

פרק א, ב

משה עבדי מת. ואילו היה קיים, בו הייתי חפץ, ורבותינו דרשוהו (תמורה טז א) על שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, בא יהושע ושאל, אמר לו הקב"ה, משה עבדי מת, והתורה על שמו נקראת, לומר לך אי אפשר, צא וטורדן במלחמה.

פרק א, ג

כל מקום אשר תדרך כף רגלכם. כיוצא בו נאמר למשה ושנינו בספרי (פ' עקב), אם ללמד על תחומי ארץ ישראל, הרי הוא אומר מהמדבר והלבנון הזה וגו', אם כן למה נאמר אשר תדרך כף, אף חוצה לארץ, משתכבשו את הארץ, כל מה שתכבשו מחוצה לארץ יהיה קדוש ויהיה שלכם.

פרק א, ד
מהמדבר והלבנון הזה. הוא מדבר קדש, מדבר צין שעל ידי אדום, שהיה במקצוע דרומית מזרחית ודרך שם נכנסו לארץ, שנאמר (במדבר כ טז), והנה אנחנו בקדש וגו', ומנין שהיא בדרומית מזרחית, שנאמר (שם לד ג), והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום. ועד הנהר הגדול נהר פרת. זה רחבה מדרום לצפון. כל ארץ החתים. בכלל הזה.
ועד הים הגדול מבא השמש.
לארכה, מן המזרח למערב.

פרק א, ו

חזק ואמץ. בדרך ארץ, כמו שהוא אומר, כי אתה תנחיל.

פרק א, ז

רק חזק ואמץ מאד. בתורה, כמו שהוא אומר, לשמור לעשות ככל התורה. תשכיל. תצליח.

פרק א, ח

ספר התורה הזה. ספר משנה תורה היה לפניו.
והגית בו.
והתבוננת בו, כל הגיון שבתורה בלב, כמה דאת אמר (תהלים יט טו), והגיון לבי לפניך, (ישעיהו לג יח), לבך יהגה אימה.

פרק א, ט

הלוא צויתיך חזק ואמץ. במלחמה, כמו שנאמר, אל תערוץ ואל תחת, והיכן צוהו, בימי משה שנאמר (דברים לא כג), וצו את יהושע בן נון וגו'.

פרק א, י

ויצו יהושע. ביום שתמו ימי בכי אבל משה.

פרק א, יא

הכינו לכם צדה. כל דבר הצריך לדרך וכלי זיינם למלחמה אמר להם לתקן, שאם אתה אומר במאכל ובמשתה, הרי היו מסתפקים במן שבכליהם עד ט"ז בניסן, וכן הוא אומר (לקמן ה יב), וישבות המן ממחרת (מפי רבי). בעוד שלשת ימים. בסוף שלשת ימים, בעוד שתהיו כאן שלשת ימים ואחר תעברו.

פרק א, יד

כל גבורי החיל. שבכם יעברו חלוצים.

פרק א, טו

מזרח השמש. עבר מזרחי של ירדן.

פרק א, יח

ימרה. יקניט את דבריך.

הפרק הבא    הפרק הקודם