רשי, יהושע פרק יב


פרק יב, א
אשר הכו בני ישראל. בימי משה.

פרק יב, ב

ועד יבק הנחל. ששם גבול ארץ בני עמון, סוף מצר ארץ בני עמון, ומשם והלאה היו בני עמון מושלים.

פרק יב, ה

וחצי הגלעד גבול סיחון. שם היה מצר ממשלת סיחון, כשאמרנו למעלה שחצי הגלעד היה שלו, וזה חצי השני של עוג.

פרק יב, כג

לנפת דור. לפלכי דור.

הפרק הבא    הפרק הקודם