רשי, יהושע פרק ח


פרק ח, ב
רק וגו' תבוזו לכם. ואל תחרימו השלל עוד.

פרק ח, ו

התיקנו אותם. לשון תיק, שנוציאם מתיק העיר, דישפורי"ר בלע"ז. ויש לפותרו לשון נתיקה, כמו (ירמיהו יב ג), 'התיקם כצאן לטבחה'.

פרק ח, ז

והורשתם. ותתרכון.

פרק ח, ט

מים לעי. שהעי מקדם לבית אל, ובית אל מים לעי. וילן יהושע בתוך העם. להיות נכון בהשכמת הבקר.

פרק ח, י

ויעל הוא. כמו שאמר לו המקום, אם הוא עובר לפניהם עוברין, ואם לאו אין עוברין.

פרק ח, יב

ויקח כחמשת אלפים איש. אורב אחר אורב, אחד קרוב לעיר מחבירו.

פרק ח, יג

וישימו העם. שימה זו לשון הזמנה סמוך לחומה להלחם, כמו שנאמר בבן הדד (מלכים א כ ל), 'שימו על העיר, וישימו'. ואת עקבו. ואת ארבו, כמו (בראשית כז לו), 'ויעקבני'. וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. אמרו רבותינו (סנהדרין מד ב), שלן בעומקה של הלכה.

פרק ח, יד

למועד. לזמן היום שנועצו יחד מאתמול, באותה שעה נצא, שהיו מנחשים ומעוננים.

פרק ח, טו

וינגעו. לשון נגע ואתברו, הראו עצמן כאלו הם נגפים לפניהם.

פרק ח, יח

נטה בכידון. הוא היה סימן לאורב לצאת מן המארב, בראותו הכידון נטוי על העיר. כידון. שפיד"ו בלע"ז.

פרק ח, כ

ידים. כח. והעם הנס המדבר. ישראל שנסו אל המדבר כמו שאמר למעלה, נהפך להלחם אל הרודף.

פרק ח, כב

ואלה יצאו מן העיר. האורב שהצית את העיר.

פרק ח, ל

אז יבנה וגו'. פרשה זו כתובה ע"ד מוקדם ומאוחר, שמיום שעברו את הירדן עשה כן.

פרק ח, לב

ויכתב שם על האבנים. הן הנה האבנים האמורים למעלה, לאחר מעשה זה קפלו הסיד מעליהם והביאום הגלגל.

פרק ח, לג

לברך את העם ישראל בראשונה. להקדים ברכות לקללות, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה.

הפרק הבא    הפרק הקודם