רשי, יהושע פרק ט


פרק ט, ד
ויעשו גם המה בערמה. כמו שעשו בני יעקב בערמה (בראשית לד), בחמור אבי שכם שהיה חוי, ויושבי גבעון מן החוי היו, כמו שאמור בענין. ויצטירו. עשו עצמם כהולכים בשליחות, לשון (ירמיהו מט יד,) 'וציר בגוים שולח', וכל תיבה שתחלת יסודה צד"י, כשהיא מתפעלת בלשון מתפעל או נתפעל, באה טי"ת בתוכה וחולקת את אותיות שרשי התיבה, כמו (בראשית מד טז), מה נצטדק, מגזרת צדק, שאומר נצטדק, וכן (דניאל ה ל,) 'גשמיה יצטבע', מגזרת צבע. שקים בלים. שיהיו נראים כבאים מארץ רחוקה. ומצוררים. לשון מבוקעים, לשון ארמי ציריא דחיטי, דמצרי זיקי.

פרק ט, ה

נקודים. ארשי"ץ בלע"ז, לשון מוקד, וכן תרגמו יונתן, כסנין.

פרק ט, ז

אולי בקרבי אתה יושב. שמא מיושבי הארץ אתם.

פרק ט, יב

הצטידנו. לשון צדה כשהוצאנוהו לצדה לדרך.

פרק ט, יד

ויקחו האנשים מצידם. קבלו דבריהם שצדום בפיהם, לשון (שמות כא יג), ואשר לא צדה.

הפרק הבא    הפרק הקודם