ילקוט שמעוני, שמואל א פרק יא


המשך סימן קיא
ויאמר להם נחש העמוני בנקור לכם כל עין ימין.
רבי לוי ור' סימון ורבנן,
ר' לוי אמר:

אלו (כה) הקלעים והקשתים שבישראל שהם מחמד עיניהם של ישראל.

רבי סימון אמר:
אלו סנהדראות של ישראל שהם גלגל עיניהם של ישראל, כמה דאת אמר: אם מעיני העדה.

רבנן אמרי:
זה ספר תורה.
א"ל נחש העמוני: הביאו לי ספר תורה ואעקור מתוכו, לא יבא עמוני בזאת אכרות לכם ברית.


הפרק הבא    הפרק הקודם