ילקוט שמעוני, שמואל א פרק יג

המשך סימן קיז
בן שנה שאול במלכו.
רבי זעירא בעו מימניתיה ולא קביל עילויה
כיון דשמע הדא מתניתא:
חכם וחתן ונשיא מכפרין, קביל עילויה.

חכם, מפני שיבה תקום.
וכתיב: כי יגור אתך גר מה גר נמחלו לו עונותיו אף זה נמחלו לו עוונותיו.
חתן דכתיב: וילך עשו אל ישמעאל וגו' וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה?!
אלא מלמד, שנמחלו לו עונותיו.
נשיא דכתיב: בן שנה שאול במלכו וכי בן שנה היה שאול כשמלך?!
אלא מלמד, שנמחלו לו כל עונותיו כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

רב הונא אמר:
כבן שנה שלא חטא ממימיו.

מתקיף לה רב נחמן:
אימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה?
חזה רב נחמן סיטא בחלמיה אמר: נעניתי לכם עצמות שאול, הדר חזא סיוטא בחלמיה, אמר: נעניתי לך שאול בן קיש מלך ישראל.

אמר ר' יהודה אמר שמואל:
מפני מה לא נמשכה מלכות שאול?
מפני שלא היה בה שום דופי.

דאמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק:
אין מעמידין פרנס על הצבור אא"כ הייתה קופה של שרצים תלויה בצוארו, שאם תזוח דעתו עליו, אומרין לו: חזור לאחוריך.

אמר רבי יהודה אמר רב:
מפני מה נענש שאול?
מפני שמחל על כבודו, שנאמר: ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויהי כמחריש.

הפרק הבא    הפרק הקודם