ילקוט שמעוני, שמואל א פרק כו


סימן קלו
פלטי בן ליש.
כתיב: פלטי
וכתיב: פלטיאל

אמר ר' יוחנן:

פלטי שמו.

ולמה נקרא שמו פלטיאל?

שפלטו אל מעבירה.
מלמד שנעץ חרב בינו לבינה, ואמר: כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב.
והא כתיב: וילך אתה אישה?!
שנעשה לה כאישה.

הלך ובכה אחריה, על מצוה דאזל מינה.
עד בחורים שנעשו שניהם כבחורים שלא טעמו טעם חטא.

אמר ר' יוחנן:
תקפו של יוסף, ענותנותו של בועז,
תקפו של בועז, ענותנותו של פלטי בן ליש.

תקפו של יוסף ענותנותו של בועז, דכתיב: ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת.
אמר רב:
מלמד שנעשה בשרו כראשי לפתות.

תקפו של בועז ענותנותו של פלטי הא דאמרן.

ואמר ר' יוחנן:
מאי דכתיב: רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה?
רבות בנות עשו חיל זה יוסף ובועז.
ואת עלית על כלנה זה פלטי בן ליש.

ואמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן:
מאי דכתיב: שקר החן והבל היופי?
שקר החן, זה יוסף.
והבל היופי, זה בועז.
אשה יראת ה' היא תתהלל, זה פלטי בן ליש.

דבר אחר:
שקר החן
זה דורו של משה.
והבל היופי זה דורו של יהושע.
אשה יראת ה' היא תתהלל זה דורו של חזקיה.

איכא דאמרי:
שקר החן, זה דורו של משה ויהושע.
והבל היופי, זה דורו של חזקיה.
אשה יראת ה' היא תתהלל, זה דורו של ר' יהודה בר' אלעאי, שהיו ששה ת"ח מתכסים בטלית אחד ועוסקין בתורה.הפרק הבא    הפרק הקודם