ילקוט שמעוני, שמואל א פרק כז


המשך סימן קלו
ויקם שאול וירד את מדבר זיף וגו' ויבא דוד ואבישי אל העם לילה (והוא) [והנה שאול] שוכב ישן במעגל וגו' אל תשחיתהו כי (משיח ה' הוא) [מי שלח ידו במשיח ה' ונקה], לכך נאמר: למנצח אל תשחת האמנם אלם צדק תדברון.
אמר: הלא תענה אבנר מה יש לך לענות?
הרי אמרת לשאול על דבר המערה: אילו עשה לך מאומה היינו אוכלים אותו צלי, עכשו הרי חנית והצפחת בידי מה יש לך לענות?
הרי אמרת לשאול: שלוק אנו אוכלים אותו, מה תענה?
לא היה לו מה לענות נעשית אלם, לכך נאמר: האמנם אלם צדק תדברון.

סימן קלח
רבי יהודה בשם ר' לוי אמר:
שלשה דברים הוציא דוד מפיו על שאול וכולם נגעו בו:
כי אם ה' יגפנו,
או יומו יבוא ומת,
או במלחמה ירד ונספה,
וכן הות ליה.

למה נשבע חי ה'?
אמר ר' אלעזר:
ליצר הרע נשבע, חי ה' איני עושה דבר זה.

ר' שמואל בר נחמני אמר:
לאבישי בן צרויה נשבע, אם תגע בדמו של אותו צדיק שאני מערב דמך בדמו.
אמר לו הקב"ה: גם במדעך מלך אל תקלל.
אתה מדמה עצמך לשאול, כתיב: ולשאול פלגש
ואתה: ויקח דוד עוד פלגשים ונשים.

שאול
מפקיד נכסיו למלחמה, שנאמר: ויקח צמד בקר וינתחהו.
שאול מנשרים קלו.

ר' לוי אמר:
שישים מילין היה הולך שאול.

ור' סימון אמר:
מאה ועשרים.

ורבנין אמרין:
מאה ושמונים.
אימתי?
כשנשבה הארון.

אדם הולך לבית המשתה אינו מוליך בניו עמו מפני מראית העין, ושאול הולך במלחמה ומוליך בניו עמו, וידע שמדת הדין פוגעת בו. (מו) ואתה לא תצא אתנו במלחמה.

שאול אוכל חולין בטהרה, שנאמר: וירם הטבח.
ואתה מדמה עצמך לשאול?!
לכך נאמר: שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני.

סימן קלט

ואין רואה ואין יודע ואין מקיץ וגו' כי תרדמת ה' נפלה עליהם
אמר רב:
שלש תרדמות הם:
תרדמת שינה,
תרדמת נבואה, תרדמת מרמיטא.

תרדמת שינה, דכתיב: ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם.
תרדמת נבואה, דכתיב: ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם.
תרדמת מרמיטא, דכתיב: ואין רואה ואין יודע וגו'.

רבנן אמרין:
אף תרדמה של שטות, שנאמר: כי נסך ה' עליכם רוח תרדמה ויעצם את עיניכם.

ר' חנינא בר יצחק אמר:
שלש נובלות הם:
נובלות מיתה - שינה.
נובלות נבואה - חלום.
נובלות העולם הבא - שבת.

רבי אבין מוסיף אף תרתין:
נובלות אורה של מעלה - גלגל חמה.
נובלות חכמה של מעלה - תורה.

למה זה אדוני רודף אחרי עבדו
דרך ארץ באדם שהוא מוכיח נותן פניו בקטן.
וכשהוא מפייס נותן עיניו בגדול.
כן עשה דוד, כשדבר דברים טובים ונחומים הפך פניו לשאול, ואמר: למה זה אדוני רודף אחרי עבדו, וכשאמר דברים קשים הפך פניו לאבנר, לא טוב הדבר וגו' כי בני מות אתם.

ואף משה עשה כן: ויקצוף (משה) על אלעזר ועל איתמר ולא על אהרן.
אבל ישראל לא עשו כן, אלא וירב העם עם משה.

אם ה' הסיתך בי ירח מנחה
אמר ר' ישמעאל סבא חתניא דר' חנניה:
אמר ליה הקב"ה לדוד: מסית קרית לי, אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים, שנאמר: כי תשא את ראש בני ישראל וגו' וכיון דמנה לא שקל מנהון כפר.

כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים
וכי מי אמר לדוד לעבוד ע"א?!
אלא לומר לך כל היוצא מארץ ישראל לחוצה לארץ כאלו עובד ע"א, שנאמר: לתת לכם את ארץ כנען וגו' כי אני ה' אלהיכם, וכי הדר בארץ ישראל יש לו אלוה וכל שאינו דר בארץ ישראל אין לו אלוה?!
אלא לומר לך, כל שאינו דר בארץ ישראל מעלה עליו הכתוב כאילו עובד ע"א.

דבר אחר:
וכי תעלה על דעתך שדוד המלך עבד ע"א?!
אלא על ידי שפוסק מדברי תורה הולך ומדבק בע"ז.
וכן הוא אומר: וסרתם ועבדתם אלהים אחרים.
וסרתם
מדרך החיים לדרך המות.
ועבדתם אלהים אחרים.


הפרק הבא    הפרק הקודם