ראב"ע וישלח פרק לה

[לה, ב]
הסירו את אלהי הנכר -
חלילה חלילה שישכב הנביא עם עובדת אלהי נכר. ופירושו תמצאנו בפרשת וילך משה.

והטהרו -
שירחצו הגוף.

והחליפו שמלותיכם -
מהמקום הזה נלמוד שחייב כל ישראל כאשר ילך להתפלל למקום קבוע, להיות גופו נקי ומלבושיו נקיים.

[לה, ה]
דגשות תי"ו חתת, להתבלע התי"ו.

[לה, ז]
וטעם כי שם נגלו אליו האלהים - המלאכים כמו: והנה מלאכי אלהים.

[לה, י]
לא יקרא שמך עוד יעקב -
לבדו כי גם ישראל:

[לה, יא]
פרה ורבה -
ברכה, כמעשה בראשית.

[לה, יד]
ויתכן
להיות פירוש ויצב - וכבר הציב בפעם הראשונה, או עשה כן פעם שנית והראשון קרוב אלי.

ויסך עליה נסך -
מים או יין.
והטעם: שרחץ אותה. ואחר כן יצק עליה שמן.
ובבית אל שלם נדרו ונתן מעשר מהונו לכבוד השם, למי שהיה ברור ראוי לקחתו.

[לה, טז]
כברת הארץ -
יתכן
להיות הכ"ף לדמות. ויהיה ברת מידת מהלך, ואין ריע לו במקרא:

[לה, יז]
בהקשותה -
מהבנין הכבד הנוסף.
והטעם: שהקשתה הלידה על נפשה.
וכן: ותקש רק הוא מהבנין הכבד הדגוש.
וכמו: ותכל להשקותו.

[לה, יח]
בן אוני -
בן אבלי.
וכן: לחם אונים.
לא אכלתי באוני:

[לה, כ]
קבורתה -
וקברה שווים:

[לה, כב]
וילך ראובן -
יפה פירשו רבותינו ז"ל:

וכסה קלון ערום.

[לה, כו]
אשר יולד לו בפדן ארם -
עשתי עשר נולדו לו שם, כי בנימין נולד בארץ כנען והכתוב כתב על הרוב.
ורבים אראה לך עוד כמוהו.

[לה, כט]
ויגוע יצחק -
וכאשר מת יצחק ונאסף אל עמיו, קברו אותו עשו ויעקב כאשר נולדו ולמעלה אמר: יצחק וישמעאל, בעבור היות ישמעאל בן השפחה.


הפרק הבא    הפרק הקודם