ראב"ע עמוס פרק ד

[ד, א]
שמעו, פרות -
הם נשי השרים דימה אותן לפרות הבשן.

העושקות, הרוצצות -
כמו: את מי עשקתי ואת מי רצותי, כמו: סבותי אני והגזרה מקנה רצון והנה פירוש: איך הם עשקות באומרים לבעליהם.

[ד, ב]
נשבע, בקדשו -
בשמים, כמו: כי אשא אל שמים ידי:

בצנות -
כמו: ולצנינים, צנים פחים.

ואחריתכן -
הבן שיעמוד אחרי כן, כמו: ולא לאחריתו, שהוא בנו.

בסירות -
כמו: סירים סבוכים.

דוגה –
כמו דג.

ונשא -
שיצוה האויב הוא הצר הנזכר, למי שישא אתכם.

[ד, ג]
ופרצים -
תעשינה פרצים בחומה.

אשה נגדה, והשלכתנה -
אחריתם שהוא הבן אל ההר שלא תראינה עת ירטש, כדרך: ותשלך את הילד, או מרוב הרעב והצמא כאשר הוא כתוב אחריו, אולי ההרמונה שם מקום אחרי חומת שומרון.
והנה הודעתי אתכם זאת הרעה העתידה לבא עליכם, על כן לכו עבדו הבעל אולי יושיעכם כדרך שהתל אליהו בעובדיו, ואל תוציאו המעשר מקצה ג' שנים, רק לשלשת ימים.

[ד, ה]
וקטר מחמץ -
שתהפכו מה שצויתי לכם, שתעשו לי.

[ד, ו]
וגם -
הטעם לא הבאתם זבחים לי ולא מעשרותיכם והנה מזבחי נקי, אין עולה ואין מעשר למקריביה, על כן טעם וגם אני - אם אתם עשיתם כן - גם אני שלמתי גמולכם בראשיכם.

[ד, ז]
וגם -
טעם בעוד שלשה חדשים לקציר, כי אז זמן צורך הגשם ולא חששתם לשוב אלי, אולי לא תמותו ברעב.

[ד, ח]
ונעו, ישבעו -
כמו: ארץ שבעה מים.

[ד, ט]
הכיתי -
השדפון בשבלים כמו: שדופות קדים מכה בהם, שמוריקות השבלים.

[ד, י]
שלחתי -
הרגתי בחוריכם ונשבו סוסיכם.

באש מחניכם -
באף העוברים.

ובאפכם -
הנשארים מהם.

[ד, יא]
הפכתי -
אש הורדתי עליכם מהשמים.

כאוד -
כמו: זנבות האודים.

[ד, יב]
לכן -
דעת מפרשים רבים:

כי הכון לשוב אל השם.

ולפי דעתי: כי הוא כדרך: בואו בית אל.
והטעם: הנה הבאתי עליך רעה אחר רעה ועתה הכון והכון לך שתצא לקראת אלהיך להלחם. והטעם לקראתי, שהייתי אלהיך על כן אחריו.

[ד, יג]
כי -
הטעם הוא יוצר הרים שהם עומדים לנצח.
והטעם: שהוא תקיף.

ובורא רוח -
שאיננו עומד על דרך אחד ומרוב תוקף, השם ירעיש וירגיז הרוח שיבא שאינו נראה, כמו בניינים ועצים עומדים.

ומגיד -
הטעם הנה הגיד לכם.

מה שיחו-
מה רצונו לעשות והוא יהפך השחר עליכם וישוב חשך, כמו: ארץ עיפתה כמו אופל וידרוך על במותי ארצכם ולא תראוהו.

ויפת אמר:
יוצר הרים שהם נראים ובורא רוחות בגויות ומגיד לאדם מה שיחו מה שישיח בלבו.
ועל דרך המפרשים:
כי השם יעשה כרצונו דבר והפכו, על כן אם תשובו אליו - יהפך הגזירות הרעות לטובות.


הפרק הבא    הפרק הקודם