ראב"ע עמוס פרק ז

[ז, א]
כה -
אמר רבי משה:

כי יוצר כמו חבור, וכמוהו לפי דעתו יוצר עמל עלי חוק.
והנכון:
שהוא כמשמעו.

וגובי -
תרגום ארבה.

והנה -
ראה שהשם היה יוצר ארבה.

הלקש -
העשב העולה ברדת המלקוש והנה לקש נגזז לצורך בהמות המלך, קודם עלות הקנה.

[ז, ב]
והיה אם כלה -
זה הארבה לאכל את עשב הארץ, נמות ברעב.

וטעם כלה בעבור גזי, כדרך ירד כמטר על גז שהוא לשון גזיזה.

ה' סלח נא -
עתה לעון יעקב.

ומלת יקום –
מהפעלים העומדים בעצמם, ולא מן היוצאים על אחר.
והטעם: מי יעמד ומי יוכל לקום מפני הצרה הזאת ומי ישרת בעבור אחר, וככה הוא מי יקום כי קטן הוא, מסבול זאת הרעה.

[ז, ג]
נחם -
פועל עבר, על כן החי"ת פתוחה והוא מבנין נפעל.

[ז, ד]
כה, באש -
כמשמעו. לדין את העולם באש, כדרך כי באש ה' נשפט או שיחזק החום, כאילו הוא שורף באש ולא ירד מלקוש.

ואכלה את החלק -
חלקת השדה וזהו שם המין, כמו: ויהי לי שור וחמור.

[ז, ה]
ואומר -
כל זה היה במראות הנבואה.

[ז, ו]
נחם -
הטעם ששמע השם תחנתי פעמים.

[ז, ז]
כה, אנך -
אין ריע לו ובלשון ישמעאל עופרת.
והטעם: כי אשים חומת עופרת בקרב עמי ולא אעבר לו לראותו דרך משל.

ויש אומרים:
כי עבור, כמו: ותפארתו עבור על פשע:

[ז, ט]
ונשמו במות ישחק -
במות ישראל ואדום.

[ז, י]
וישלח, כהן בית אל -
כהן הבעל היה.

בקרב -
בגלוי ידבר ולא יוכלו אנשי הארץ להכיל, לסבול והנה אם תמיתהו ושמחו הכל.

[ז, יא]
כי -
אע"פ שלא מצינו כתוב כי ירבעם מת בחרב, ידענו כי דבר השם אמת הוא, או הנביא אמר: בית ירבעם וכזב אמר אמציה, בעבור שיחרה אף המלך עליו להמיתו, והנה ירבעם שתק ולא השיב תשובה לאמציה.

[ז, יב]
ויאמר לך ברח לך אל ארץ יהודה -
כי המלך ירבעם יהרוג אותך.

וטעם ואכל שם לחם
שהיו נביאי ישראל מתנבאים, בעבור פת לחם.

[ז, יג]
ובית אל -
הנה לאות כי יהוא היה מבית אל, כי הוא בית מלכותו ומקדשו, כי הטעם כפול.

ויפת השתבש, בעבור שנמשח יהוא ברמות גלעד והנה אמציהו ויורם נלחמו עם חזאל ברמות גלעד והארמיים הכו יורם, שהיה שומר הוא וכל ישראל ברמות גלעד, כי כך כתוב שב יורם אל יזרעאל בית מלכותו להתרפא והניח כל השרים ברמות גלעד, להיותם שומרים ועמהם היה יהוא בן נמשי, וכאשר משחהו שם נער הנביא ונדע הדבר לשרי יורם שהיו שומרים, אז קשרו כולם עם יהוא, על כן לא יכלו שני המלכים לעמוד לפני יהוא.

[ז, יד]
ויען -
אמר רבי משה הפרסי:

לא הייתי נביא השם ולא בן נביא כי שומר בקר או חורש בבקר הייתי ובעבור שהזכיר מאחרי הצאן יורה כי היה רועה כאשר הזכיר בנוקדים.
[ז, טו]
ויקחני -
מוכרח הייתי.

ועוד פירש טעם אחר:
בעבור שאמר לו: ואכול שם לחם,
אמר לו: אינני כמו נביאי השקר המתנבאים בעבור לחם ולא בן נביא שקר, כי אין לי צורך ללחם כי בוקר אנכי.

ומלת בולס
אין לה חבר ובלשון ישמעאל כמו מיבש ושקמים פרי דומה לתאנים ואיננו במקומות האלה, ובלשון ישמעאל גמין גם שקם והנה לא התנבאתי בעבור צורך ואיך אניח דברי השם שציוני להתנבא, ואשמע אליך שתאמר לא תנבא?!

[ז, טז]
תטיף -
כמו מדבר ברמז.
וכמוהו: והיה מטיף לעם הזה.

[ז, יז]
לכן, בחבל -
יחלקוה אויביו, ונבואתי תקום עליך ועל ישראל.


הפרק הבא    הפרק הקודם