ראב"ע צפניה פרק ב

[ב, א]
התקוששו וקושו -
הטעם התווכחו והוכיחו.

ור' משה אמר:
התקבצו וקבצו מגזרת מקושש קש שהוא לאסוף הקש.
ואחרים אמרו:
כמו תרגום זקנתי ושבתי.

לא נכסף -
אינו אהוב ונחמד לגוים, מגזרת: נכספה וגם כלתה.

[ב, ב]
בטרם לדת חק -
בטרם בא יבא העתיד שישימכם כמוץ עובר, אשר תדפנו רוח.

[ב, ג]
בקשו -
אם פעלתם משפט עד עתה בקשוהו והוסיפו ענוה בטרם בוא אותו היום בקשו, אל תבקשו עזר מפלשתים.

[ב, ד]
כי עזה עזובה תהיה -
דרך צחות וככה ועקרון תעקר.

יגרשוה -
יגרשו האויבים אנשים ממנה.

[ב, ה]
הוי, חבל -
כמו חבל נחלתכם וזה הים הוא ים פלשתים וכתוב פלשתים לכנענים תחשב.

[ב, ו]
והיתה -
אמר יפת:

חבל הים, שם העיר היא על כן והיתה נות כרות רועים שכרתו לעצמם.
[ב, ז]
והיה חבל -
כמו חלק וזה יהיה בשובם מבבל.

[ב, ח]
שמעתי -
דברי השם והם על גבולם, כאשר היו ישראל בארצם טרם יגלו.

[ב, ט]
לכן, ממשק -
כמו: ובן משק ביתי, שאינו זז מן הבית וככה ממשק מקום ממשק שלא יזוז החרול משם, והוא מין ממיני הקוצים, כמו: כסו פניו חרולים.

ומכרה מלח -
כמו: כי יכרה איש.

ויפת אמר:
כי כמוהו כרות רועים, כמו: ויכרו שם עבדי יצחק.
יבזום -
מפעלי הכפל כי קמץ חטוף כמו שורק.

ויתר גוי ינחלום -
גוי שלי.

[ב, י]
זאת, ויגדילו -
לשונם, או חרפתם.

[ב, יא]
נורא -
אז תראה יראת השם וגבורתו עליהם.

כי רזה -
פועל עבר, מגזרת: רזי לי, כמו משמן בשרו ירזה אחר שרזה השם והכרית כל אלהי הארץ וישתחוו לשם כל איש ואיש, ממקומו ישתחוו לו תחלת עניין.

[ב, יב]
גם, חללי חרבי המה -
כדרך כולם תשובו ובואו נא והיה ראוי שיאמר כולכם, ככה היה ראוי שיאמר חללי חרבי אתם.

ויפת אמר:
כהמ' בחסרון כ"ף והטעם על המואבים והעמונים הנזכרים:
[ב, יג]
ויט, על צפון -
והזכיר אשור והנה לאות כי צפונית מארץ ישראל, ואם נינוה היתה אטרויי"ה הנה רחבה מהקו השוה ארבעים ושתים מעלות ורחב ירושלים שלשים ושלש מעלות, שהוא חצי היישוב בפאת צפון בראיות גמורות.

[ב, יד]
ורבצו, קפוד -
בלשון ישמעאל קפיד.

בכפתוריה -
בצל כפתוריה כמו הך הכפתור.

קול -
העופות בחלון הקירות.

וטעם חורב בסף
כמו ואקרא חורב על הארץ ועל ההרים.
הכפתור הוא החזק והקשה שבדלת, ואם תרקב הדלת או תשבר בחוזק, עוד ישאר הכפתור שהוא הקשה ובארץ ישמעאל נודע הכפתור, כי לא ימצא בינינו.

כי ארזה ערה -
הם הסיפון, כי החורב גילה הסיפון, כמו: וקיר ערה מגן:הפרק הבא    הפרק הקודם