ראב"ע צפניה פרק ג

[ג, א]
הוי מוראה -
אמר יפת:

כמו נוראה.
ורבי ישועה אמר:
מגזרת סורר ומורה והאל"ף תחת ה"א השרש כעוטיה שהיו"ד תחת ה"א.
ויש אומרים:
שהוא כמו: ושמתיך כראי,
והסיר מראתו.

ונגאלה -
מגזרת לחם מגואל.

ורבי משה אמר:
מלשון גאולה, אף על פי שמרתה גאלה השם והטעם על ירושלם והיונה מגזרת לא תונה והפועל יוצא מהבנין הקל כמו יורה מגזרת ירה ויורה, או הדומה ליונה פותה ביופיה, כמו: יונתי תמתי:
[ג, ב]
לא שמעה בקול -
מוכיח.

[ג, ג]
שריה -
כמו אריות שואגים על טרפם.

שופטיה זאבי ערב לא גרמו -
שלא שברו עצם לבקר והנה בערב רעבים.

[ג, ד]
נביאיה פוחזים -
ריקים, כמו: פחז כמים, אין להם לחם לאכול על כן נתנבאו.

ומלת בוגדות –
פועלות והם אנשים לנשים בוגדות.

חמסו -
רע עשוי בגלוי יקרא חמס, חמסו תורת המשפט ולא דנו כדת, וחמסו ממון שלא כדין.

[ג, ה]
ה' -
היה ראוי שלא יעשו עולה.

בבקר בבקר -
בכל יום יראה השם להם משפטו, כגוים שלא יעבדוהו.

ולא יודע עול בשת -
בעבור שהזכיר לא יעשה עולה, והטעם על ישראל.

[ג, ו]
הכרתי -
היה להם ללמד.

נצדו -
תרגום: היתה תהו.

[ג, ז]
אמרתי, ולא יכרת -
מפיך דבר מעונה.
והטעם: מעונת הגוים שהכרתי.

אכן השכימו -
אנשיך השחיתו.

[ג, ח]
לכן, ליום קומי -
קימה לעד תהיה.

ורבי משה אמר:
לשלול העולם, כמו: בבקר יאכל עד.
ואמר: כי לעד - הפועל כמו: לרד לפניו גוים.
משפטי.-
משפט הוא שאעשה כן.

וטעם קנאתי –
בעבור שיעבדו אלהים אחרים כדרך אל קנא, כי זה לעתיד.

ועל דעת רבי משה:
על בית שני יתהפכו לעבוד השם לבדו בשפה ברורה הוא לשון הקודש, שבה לבדה נקרא השם הנכבד.
[ג, ט]
שכם אחד -
כמו: תשיתמו שכם.

[ג, י]
מעבר, עתרי -
שם גוי וככה בת פוצי ויחסר וי"ו כמו שמש ירח, על כן אמר: יובילון מנחתי – שתיהם.

ויש אומרים:
כי עתרי ישראל שהם עותרים לשם והם נפוצים בגוים - יובילון מנחה לשם.

[ג, יא]
ביום, עליזי גאותך -
שהיו מתגאים בעבור היותם יושבים בהר קדשי.

[ג, יב]
והשארתי, וחסו בשם -
ולא יתגאו אז ישובו לבטח.

[ג, יג]
שארית -
טעם שארית כי יאבדון הגאים.

תרמית -
כמו תרבית.

[ג, יד]
רני, הריעו ישראל.-
הם השבטים.

ועלזי –
כמו: מלכי עלינו.

[ג, טו]
הסיר, משפטיך -
האויבים יאמרו פנה ממך אויביך והשם הוא מלכך, לא תירא עוד מהאויב.

[ג, טז]
ביום -
האויבים יאמרו לה ככה ויודו, כי אין כח לאויב לפני השם.

[ג, יז]
ה' -
כי השם גבור יושיע.

יחריש -
שלא יזכור לך רעתך.

[ג, יח]
נוגי -
בנין נפעל מגזרת יגון ופירוש ממועד מקום התחברות ישראל במועדים, כמו שרפו כל מועדי אל בארץ, והנה אספתי אותם אליך, כי ממך היו והטעם על אבותם.

משאת -
שנשאו חרפה על ירושלם על כן עליה.

[ג, יט]
הנני עושה -
כלה.

ורבי משה אמר:
כמו ושם עשו דדי בתוליהן.
והם שני בנינים קל וכבד.

וטעם בכל הארץ בשתם –
יתביישו הגוים בראותם הצולעה שהיתה לתהלה.

ורבי משה אמר:
כמו ונשלמה פרים שפתינו, האתן בכורי פשעי וכן בכל הארץ תחת בשתם.
[ג, כ]
בעת ההיא -
תשרת בעבור אחרת ובעת ההיא בקבצי אתכם ותחסר אות בי"ת ובי"ת בעת תשרת, בעבור אחרת בקבצי, זאת דעת רבי משה.
ואין צורך:

את שבותיכם -
כמו: ושבית שביתיך בתוכהנה.

לעיניכם -
בעיניכם תראו.
זה שאמר השם וקדמונינו ז"ל חברו אלה השנים עשר ספרים, ושמום ספר אחד בחשבון כ"ד ספרים, בעבור היות הספרים קטנים והם מטעם אחד כי כולם נבואות עתידות ואין ככה החמש מגילות, כי איכה הפך שיר השירים ובעבור היות צפניה בימי יאשיהו, שמוהו תשיעי כי האחרים היו אחר גלות בבל.


הפרק הבא    הפרק הקודם