ראב"ע איוב פרק יא

[יא, א]
ויען צופר

[יא, ב]
הרב דברים לא יענה.

[יא, ג]
בדיך -
כמו כזביך, מן אשר בדה מלבו.

[יא, ו]
כפלים -
שלא ידעו בני אדם.

ישה -
ישכח.

ויש אומרים:
שהוא מן: כי תשה ברעך, על עניין רחוק.

[יא, ח]
עמקה -
על עצת המקום, או ישוב לתושיה.

[יא, י]
אם יחלוף -
כמו: כל בני חלוף:

ויקהיל -
הוא הפך.

[יא, יא]
וירא און ולא יתבונן -
יראה האון ואינו צריך להתבונן.

[יא, יב]
נבוב -
כמו: נבוב לוחות.

ילבב -
יקנה לב שהיא החכמה, כמו: קונה לב.

ועיר פרא -
כמו עיר, ופרא הוא האדם כאשר יולד, וכמוהו ככבש אלוף.

אמר ר' משה:

כי, חלד. כמו חלודה בלשון רבותינו ז"ל והעניין כי תשוב החלודה ותאיר יותר מצהרים.
והנכון: כי חלדך פירש זמנך יקום, וענין יקום יעמוד כמו וקם הבית.

תעופה -
יש אומרים:

תסתכל.
וכן: התעיף עיניך בו.

ואחרים אמרו:

כי תעופה מן עיפה והוא נכון. והעניין, אם עשית תשובה - יעמוד חלדך כשמש צהרים, ובעת החשך תשוב כבקר, כעניין ישוב לימי עלומיו, תתחדש כנשר נעורייכי.

[יא,יח]
וחפרת -
כאילו חפרת סביבותיך, כמו שיעשו סביבות חומות המדינה.

הפרק הבא    הפרק הקודם