ראב"ע איוב פרק טז

[טז, ב]
שמעתי כאלה רבות -

[טז, ג]
או מה ימריצך -
מי יהיה תקיף ממך וינצחך.

[טז, ה]
וניד -
כמו תנודה והענין להוכיחם.

[טז, ו]
מה מני יהלוך -
לא יהלך כאבי.

[טז, ז]
אך עתה הלאני -
הכאב ולנגדו יאמר: השימות - המתאבלים עלי:

[טז, ח]
ותקמטני -
מלשון קשור מדברי רבותינו ז"ל, או כמו: אשר קומטו ולא עת והם קרובים.

[טז, ט]
אפו טרף -
ישוב אל צרי הבא אחריו.

[טו, י]
יתמלאון -
כמו: תמלאמו נפשי.

[טז, יא]
ירטני -
כמו: כי ירט הדרך לנגדי ואם הם שנים שרשים.

ויש אומר:
וע"י ועל מקום.
והקרוב כמשמעו.

[טז, יג]
רביו -
כמו השמיעו אל בבל רבים.

מררתי -
הוא כנגד הכבד.

[טז, טו]
עלי גלדי -
עורי והוא מלשון קדר.

ועוללתי -
כמו והעלתי וכמוהו במעל ידיהם.

ויש אומרים:
שהוא מן עול והוא יותר נכון.

[טז, טז]
חמרמרו -
בלשון קדר התאדמו ברוב החום, או הוא מן יהמו יחמרו מימיו.

[טז, יח]
ארץ אל תכסי דמי -
כמו און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה'
אכן שמע אלהים ה'

וכן: ותפלתי זכה ואת ארץ - אם אכזב אל תכסי דמי.

ואל יהי מקום לזעקתי -
לא תמצא זעקתי מקום.

ויש אומרים:
ארץ -
גלי חמסי ואל יהי מקום שתעכב שם זעקתי, אלא תעלה מיד.

[טז, כ]
דלפה -
כמו תזל וכמוהו: ידלוף הבית:

[טז, כב]
כי שנות מספר -
דבר שיש לו מספר במהרה:

יאתיו -
ישלמו.

הפרק הבא    הפרק הקודם