ראב"ע איוב פרק ב

[ב, ג]
ותסיתני -
דברה תורה כלשון בני אדם.
והעניין שיחשבו אנשים שאין להם דעת, שיכולת להסית אותו.

[ב, ד]
עור בעד עור -
גוף בעד גוף.

ויש אומר:
כי מנהג האדם להסתיר עינו בידו אם יפחד ממכה, בעבור היותה נכבדת.

[ב, ח]
להתגרד -
להתחכך, ואין לו אח במקרא.

ויש אומרים:
חרס כמו: בגרב ובחרס.

בתוך האפר -
כדרך אבילות, וילבש שק וישב על האפר.
והאומר: כי שבתו באפר לקרר השחין, צריך להביא ראיה שהיה השחין חם ולח.

[ב, י]
בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו -
להורות כי עוד יחטא בשפתיו ויוציא מפיו מלים ברוב צערו.

[ב, יא]
אליפז התימני -
ממשפחת תימן בן אליפז בן עשו.
והקרוב שהיה קרוב מימי משה, כי לא יתיחש לתימן כי אם אחר דורות.

וחז"ל אמרו:
כי משה כתב ספר איוב.

והקרוב אלי:
כי הוא ספר מתורגם על כן הוא קשה בפירוש, כדרך כל ספר מתורגם.

השוחי -
מבני קטורה אשת אברהם את ישבק ואת שוח.

הנעמתי -
לא ידענו אם יחוסו למדינה או למשפחה.

הפרק הבא    הפרק הקודם