ראב"ע איוב פרק כה

[כה, ב]
המשל ופחד -
הממשלה והפחד עמו וממנו.

עושה שלום במרומיו -
שאין בהם מלחמה, כי כולם טוב והרע הוא במטה לארץ, ואלה הדברים צריכין פירוש.

כה, ה]
יאהיל -
יש אומרים:

כי האל"ף נוסף, מן: לא יהלו אורם.


הפרק הבא    הפרק הקודם