ראב"ע איוב פרק כו

[כו, ב]
מה עזרת ללא כח -
התעזר מי שאין לו כח.

[כו, ד]
ונשמת מי -
והעניין ממי קבלת אלה הדברים שדברת.

[כו, ה]
הרפאים -
אפילו הרפאים שהם מתים, המקום יחוללם מתחת מים ושוכני האדמה, והעניין על גרגרי הזרע, כי בשאול שהוא מקום סתר יעשה חפצו.

[כו, ז]
נטה צפון -
הוא שנטה צפון, שהוא מקום יישובו של עולם על תהו.

תולה ארץ על בלימה -
שתי מלות, כעניין כי הארץ תלויה באמצע הגלגלים.

[כו, ט]
פני כסא -
הוא השמים, כענין ה' בשמים הכין כסאו.

פרשז -
אין לו חבר ועניינו: פרש והדומה לו.

[כו, י]
עד תכלית אור עם חשך -
עד מקום שהוא תכלית האור, שכל מה שיש למעלה, הוא אור ולמטה בהפך.

ויש אומרים:
שעניינו עד שיכלה האור והחשך, והראשון נכון בעיני.

[כו, יא]
ירופפו -
כמו ירפו.

ויש אומרים:
יתנועעו.

ובלשון רבותינו ז"ל:
רפפות.

[כו, יב]
רגע –
עניינו בקע.

[כו, יג]
שפרה -
הה"א נוסף ועניינו תקן מן שפר, או מן שפרירו, או הבי"ת במלת ברוחו נוסף ויחסר דגש מפ"א של שפרה:

נחש בריח -
התנין אשר בים.

ויש אומרים:
כי הוא התלי, ונקרא נחש בעבור שהוא כמו מעות ובריח, שהוא מבריח מן הקצה אל הקצה.

[כו, יד]
שמץ דבר -
כמו לשמצה.

הפרק הבא    הפרק הקודם