ראב"ע איוב פרק כז

[כז, ב]
חי אל הסיר משפטי -
נשבע חי אל שהסיר מן סורר, או הסיר כמשמעו, כל הימים שאחיה.

[כז, ד,ו]
אם תדברנה שפתי עולה.

לא יחרף -
לא יקטן לבי, כאדם שיש לו חרפה.

[כז, ח]
ישל -
יש אומרים:

מן שלל.
והקרוב אלי: שהוא מן של נעלך, כי ישל הנפש מעל הגוף.

[כז, טו]
שרידיו -
הבנים הנשארים מהחרב.

[כז, יח]
בנה כעש ביתו -
שתעמוד כעש מן עשה עש ושם נוצר על ביתו, כמו חומה שישמרנו בלילה.

[כז, יט]
עשיר ישכב ולא יאסף -
אף על פי שלא ימות.

[כז, כ]
כמים -
בפתע פתאום, כי כן דרך הנהרות.

[כז, כא]
קדים -
רוח קדים.

[כז, כב]
מידו ברוח יברח -
העניין יברח הונו מידו.

[כז, כג]
ישפק -
בני אדם עליו ועל ביתו כפימו.

הפרק הבא    הפרק הקודם