ראב"ע איוב פרק לג

[לג, ג]
ברור מללו -
דבר ברור.

[לג, ו]
הן אני כפיך -
כדבריך ומחשבותיך עם האל, והעניין כפי איש ואיש לפי מהללו, כאילו אמר: אני כמוך.

קורצתי -
נחתכתי, מן: קרץ מצפון.

[לג, ז]
ואכפי -
יש אומרים:

כי פירושו דבר קשה וכמוהו: כי אכף עליו פיהו.

ויש אומרים:
שהם שתי מלות כמו: אכזר וחלכאים.

[לג, ט]
חף אנכי -
יש אומרים:

שהוא כמו: כסוי חטאה והוא קרוב.

ואחרים אומרים:
שהוא חפוף בצדק כענין צדק לבשתי וילבשני.

ורובי המפרשים פרשוהו:
לפי העניין כמו: זך.

[לג, י]
הן תנואות -
כמו: וידעתם את תנואתי.

ימצא -
המקום.

[לג, יא]
בסד -
כמו: ושדת אותם בשיד.

[לג, יב]
ירבה -
יגדל, והעניין כי תאמר כי גדול האל מאנוש, ועניינו בעבור, שלא צדקת אענך שאראה לך גדולת המקום.

[לג, יד]

לא ישורנה -
על הנפש.

ועניין ובמוסרם יחתום, אחר שייסרם יחתום גזר דינם.

[לג, יז]
וגוה -
כמו: ותאמר גוה והוא כמו גאה ויכסה הפך יראה, כי עיקר הגאוה ראיית העין.

[לג, יח]
וחיתו -
הנפש החיה.

בשלח -
נשק, כמו: ואין משלחת במלחמה.

[לג, יט]
ורוב עצמיו -
במכאוב איתן, כי הראשון ישמש עצמו ואחר עמו והעניין כפול כמנהג.

[לג, כ]
וזהמתו -
כעניין יתעב ויבאש לו, וכן הוא בלשון קדר ואין לו חבר במקרא.

[לג, כא]
יכל -
כמו יכלה.

מראי -
עד שלא יראה.

ושפו -
כמו ואכות אותו טחון תרגום: ושפית יתיה.

[לג, כב]
לממיתים -
למלאכים הממיתים.

[לג, כג]
אם יש עליו מלאך -
להגיד לאדם.
בעד אדם כמו: אמרי לי אחי הוא, מזה הפסוק תלמוד כי המלאכים הממיתים המבקשים נפש האדם רבים ומלאך אחד הוא פקיד עליו לשמרו, והמבין סוד מערכות הצבאות יודה כן.

[לג, כד]
ויחוננו -
המקום ויאמר אל המליץ פדעהו, כמו פדהו בענין ואין לו חבר במקרא.
וכן: רטפש. ועניינו רך.

[לג, כו]
וירא פניו בתרועה -
כמו בשמחה.

[לג, כז]
ישור -
יסוב כמו ישור כשך יקושים על כן נקראת החומה שור, כמו: בנות צעדה עלי שור, בעבור שהם סובבות המדינה.

ולא שוה לי -
ולא עשיתי השוה והעניין שיתודה נגד אנשים בפרהסיא.

הפרק הבא    הפרק הקודם