ראב"ע איוב פרק לד

[לד, ו]
על משפטי -
בעבור שאבקש משפט יאמרו כי אכזב.

אנוש חצ.-
פירוש מחצי כענין אנושה מכתך.

בלי פשע -
בלי עון, או הוא חצי אע"פ שלא יפשע, כעניין אל השערה ולא יחטיא והוא דרך משל.

[לד, ז]
מי גבר כאיוב -
מי שהוא כאיוב ראוי שישתה לעג כמים דרך משל, בעבור שארח לחברה, כאילו הוא עם חברת הרשעים כדברו.

[לד, ט]
לא יסכן גבר -
לא יועיל, כמו: הוכח בדבר לא יסכון.

ברצותו -
כאשר יעשה רצון אלהים.

[לד, יג]
מי הוא פקד עליו בארץ -
או מי ברא תבל כולה.

[לד, יד]
אם ישים -
המקום אל בני אדם לבו, כעניין: וכי תשית אליו לבך, מיד יאסוף רוחו אליו כעניין והרוח תשוב.

[לד, טו]
ויגוע הבשר -
שהוא הגוף ואדם הנראה על עפר ישוב.

ויש אומרים:
אם ישים האדם אל המקום לבו, והוא רחוק.

[לד, יז]
יחבוש -
ימשול כדרך יעצור יורש עצר.
וכן: לא אהיה חובש.

[לד, יח]
האמור -
הדרך מוסר הוא לומר למלך בליעל ולומר: רשע אל אחד הנדיבים. ואף כי אשר לא נשא פני שרים ולא נכר, כמו יכיר.

[לד, כ]
רגע ימותו וחצות לילה -
בעת המנוחה.

יגועשו -
יזדעזעו כמו: ויתגעשו כי חרה לו.

ויעבורו -
וימותו כעניין: חלף הלך לו כי הנולד בא והמת הולך ועובר.

ויסורו -
וימותו האביר.

לא ביד -
לא בכח ולא בחיל.

[לד, כא]
כי עיניו -
על כן אין לאיש לשום עוד על לבו.
ופירש עוד: לעולם להלוך אל אל במשפט.

[לד, כד]
ירוע -
ישבר, כמו: תרועם בשבט ברזל.

[לד, כה]
מעבדיהם -
מעשיהם, כמו: ועבדיהם ביד האלהים.

והפך לילה -
יהפוך אורם ללילה.

[לד, כו]
תחת -
במקום הרשעים ההם, כמו: ויספק את כפיו.

במקום רואים -
כדי שיתיסרו אחרים.

[לד, כח]
להביא עליו צעקת דל -
שגזלו אותם הרשעים.

[לד, כט]
והוא ישקיט ומי ירשיע -
יניע כעניין נצוח וכמוהו: ובכל אשר יפנה ירשיע, והעניין הפך ישקיט כי בשעת הנצוח יתנועעו בני אדם, הלא תראה יאמר והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל.

ויסתר פנים -
הפך ישקיט אז יתעוררו כל המלחמות.

על גוי -
על אומה גם על אדם לבדו, ולא ימליך אדם חנף אלא ממוקשי עם, כדי להנקם מהם.

[לד, לא]
כי אל אל -
היוכל אדם לומר נשאתי אלו החלאים לא אחבל, עוד לא אשחת כמו וחבל את מעשה ידיך, והעניין היוכל אדם לומר די לי, לא ארצה יותר.

[לד, לב]
בלעדי -
אשר אחזה.

אם און פעלתי -
בדבורי.

[לד, לג]
המעמך ישלמנה -
רובי המפרשים השתבשו בפסוק זה.

יש אומרים:
המעמך ישלם חסרון דעתי, כי מאסת דברי.

ויש אומרים:
המעמך היש כח עמך להשלים עמך הרעה לעשות שלום, כי אתה תבחר דברי אם אומר אמת. והנכון בעיני: שהוא כן, המעמך ישלם הרעה או הטובה.

כי מאסת -
והעניין: יש אנשים שיאמרו לא ארצה לסבול הרעה בעבור טובה גדולה שיהיה שכרה, כעניין לא הם ולא שכרם:

כי אתה תבחר ולא אני -
ולמה תבחר אתה, שמא אני ארצה לסבול מעט רע בזמן קצוץ, בעבור טוב רב בימים אין קץ להם.

[לד, לו]
אבי -
יש אומרים:

שהוא כמו אבה, כמו רצוני.
והקרוב אלי: שיאמר אבי למקום ויחסר סימן הקריאה, אם יבחן איוב לעולם באמת יבחן, בעבור שתשובותיו באנשי און.

[לד, לז]
כי -
כל עת יוסיף על חטאתו פשע.

בינינו יספוק -
יותר מדאי, כמו אם יספוק עפר שומרון.
והעניין מה שהוא די בינינו, וכנגד המקום ירבה דברים.

הפרק הבא    הפרק הקודם