ראב"ע איוב פרק ח

[ח, א]
ויען בלדד

[ח, ב]
כביר -
גדול וכמוהו: ואוריד כאביר והאל"ף נוסף.

[ח, ד]
אם בניך חטאו לו -
יש אומר:

שהוא דרך מוסר ולא אדע למה הוצרכו לזה.

[ח, ו]
ושלם נות צדקך -
היא הנשמה.

וטעם ושלם - משלום או מתשלום, ויחסר בית מנות צדקך.

[ח, י]
הלא הם -
ישוב לחקר אבותם.

[ח, יא]
בלא בצה -
כמו: ביצאותיו וגבאיו.

אחו -
ענינו צמחי אחו, כמו: ותרעינה באחו.

[ח, יב]
באבו -
במקום צמחו.

לא יקטף -
אפילו שלא יקטפנו אדם, הוא ייבש מאליו.

[ח, יד]
אשר יקוט -
פי' הגאון
בו:
הבל השמש,
והוא רחוק, לכן הוא מן ונקוטותם ופי' כסלו השענו, כמו: אם שמתי זהב כסלי.

[ח, טז]
רטוב הוא לפני שמש -
קודם זרוח השמש, ותרגום לחים רטיבין.

ועל גנתו -
העניין כפול.

[ח, יז]
על גל -
כמו: גל אבנים.

יחזה -
יסתבך, כמו: קרן חזות.

[ח, יח]
אם יבלענו -
כאילו אחר בלעו וכאילו לא נראה.

[ח, יט]
הן הוא -
זהו דרכו המעולה ומנהג תולדותיו וזהו משל על הרשעים שלא יעמדו.

הפרק הבא    הפרק הקודם