מצודות דוד, צפניה פרק גפסוק א
הוי מוראה ונגאלה. יש להתאונן על ירושלים המטונפת ומלוכלכת העיר המאנה ואונסת את הבריות:

פסוק ב
לא שמעה בקול. ר"ל בקול הנביאים המזהירים אותה
לא לקחה מוסר.
ממה שבא על עשרת השבטים בגמול העוון
בה' לא בטחה.
כי בקשה עזר ממלכי מצרים
לא קרבה.
לבקש עזר ממנה:

פסוק ג
שריה בקרבה. שריה אשר בקרבה מאיימים על העם בקול שאגתם כאריות השואגים
זאבי ערב.
ר"ל ימהרו לטרוף כזאבים הטורפים בערב הממהרים לטרוף בעבור הרעבון שלא אכלו כל היום
לא גרמו לבוקר.
לא השאירו לבוקר אף העצמות כי את הכל יאכלו ור"ל השופטים משחיתים את העם מכל וכל ולפי שהמשילם לזאבי ערב אמר לשון הנופל בהם:

פסוק ד
נביאיה פוחזים. נביאי הבעל המה קלי הדעת ואנשי בוגד
כהניה.
כהני המקדש חללו את הקודש ומבזין אותו
חמסו תורה.
הסירו את התורה ולא למדוה את העם ועל הכהן ללמד כמ"ש כי שפתי כהן וגו' תורה יבקשו מפיהו (מלאכי א):

פסוק ה
ה' צדיק בקרבה. הנה ה' הצדיק משרה הוא שכינתו בקרב ירושלים והוא הלא אין עושה עולה כי שנואה היא לו
בבוקר בבוקר.
ר"ל בכל יום ויום הוא דן משפט אמת וברור ולא נעדר בשום פעם מדין משפט האמת והגוי העול הזה אינו יודע מהו בושה כי איך לא יכלם לעשות עול במקום שכינת האל השונא את העולה ואוהב המשפט:

פסוק ו
הכרתי גוים. והנה הכרתי את העכו"ם ונשמו מגדליהם
החרבתי.
עשיתי חוצותם חרבות מבלי איש עובר בהן ונשמו עריהם מבלי איש וחוזר ומפרש מאין יושב ר"ל לפי שאין מי יושב בהן לכן אין איש עובר בהן :

פסוק ז
אמרתי. חשבתי ע"י אבדן העכו"ם באמת עתה תיראו מפני ומהגמול הבא עליהם תקחו מוסר ואז לא יהיה נכרת מדורו זהו בהמ"ק וכן לא יכרת ממנה כל הטובה אשר פקדתי עליה
אכן.
באמת לא כן עשו כי עוד השכימו בזריזות רב ועוד השחיתו כל מעלליהם יותר ממה שעשו מאז:

פסוק ח
לכן חכו לי. הואיל ולא שבתם אלי לא אמהר הגאולה אלא המתינו לי על היום המוגבל שאקום לשלול את העכו"ם ועל יום מפלת גוג יאמר
כי משפטי.
אשר אז תצא משפטי לאסוף עכו"ם וגו' לשפוך עליהם זעמי וכל חרון אפי
כל הארץ.
כל יושבי הארץ :

פסוק ט
כי אז אהפוך. אשר אז אהפוך על העכו"ם שידברו שפה ברורה תמורת עמקי השפה אשר עמהם ר"ל שידברו בלשון הקדש במקום הלשון שמדברים עכשיו
לקרוא כולם.
ר"ל אחדות הלשון יהיה סבה שיתייחדו באמונה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד ובדעה אחת :

פסוק י
מעבר לנהרי כוש. מהעבר האחר של נהרי כוש, האומה עתרי ועדת פוצי יביאון המנחה הראוי לי והוא אנשים מבני ישראל כמ"ש הוי ארץ וגו' אשר מעבר לנהרי כוש וגו' (ישעיה יח) ובסוף הענין נאמר ביום ההוא יובל שי לה' צבאות עם ממושך וגו' (שם):

פסוק יא
לא תבושי. לא תסבול בושה בעבור כל רוע העלילות והמעשים אשר פשעת בי מאז
אסיר מקרבך.
ר"ל עוד לא ימצא מי בך שישמח ויתפאר בגאותו ולכן לא תבוש עוד כי בעבור זה תלך העון ואין לו
לגבהה עוד.
להתגאות עוד
בהר קדשי.
ר"ל היושבת בהר קדשי היא ירושלים:

פסוק יב
עם עני ודל. ר"ל הנשארים יהיו נכנעים כעני ודל ויחסו בשם ה':

פסוק יג
שארית ישראל. הנשארים מהם לא יעשו עוד עולה
לשון תרמית.
אמרי מרמה
כי המה.
כי אז המה ירעו וירבצו ואין מי יחרידם בין בעת שירעו בין בעת שירבצו:

פסוק יד
רני. אז רני עדת ציון וישראל הריעו תרועת שמחה:

פסוק טו
הסיר ה' משפטיך. הרחיק ממך משפט היסורים שהיה בך מאז
פנה אויביך.
ביער את אויביך מן העולם
ה' בקרבך.
ה' השרה שכינתו בקרבך ולא תיראי עוד מרעה כי לא תבוא עליך:

פסוק טז
יאמר לירושלים. יהיה נאמר לה בדבר ה' אל תפחדי מעתה ולציון יהיה נאמר לא יהיה לך עוד רפיון ידים להתפחד מדבר רע:

פסוק יז
גבור יושיע. ר"ל הוא הגבור שעשה הגבורות האלה והוא יושיע לך
יחריש באהבתו.
בעבור אהבתו לך ישתוק על העונות שעשית מאז ולא יזכירם לך להכלימך
יגיל וגו'.
כפל הדבר להפלגת הענין:

פסוק יח
נוגי ממועד. אל מול ירושלים יאמר בניך שהיו מליאי יגון בעבור איחור זמן הגאולה הכנסתים אליך כי ממך היו והושבתים למקומם
משאת עליה חרפה.
ר"ל כבר נשאו על חורבן ירושלים חרפה מרובה בהיותם בארץ אויביהם:

פסוק יט
הנני עושה. אני אכתש ואמעך את כל העכו"ם שעינו אותך
בעת ההיא.
בזמן הגאולה אכתש אותם
והושעתי.
ואז אושיע את עדת ישראל שהיא כצולעה שאינה יכולה לזוז ממקומה
והנדחה.
ישראל הנדחה מארצה לארצות העכו"ם הנה אקבץ אותה והוא כפל ענין במ"ש
ושמתים.
אשים אותם לתהלה ולפרסום שם טוב בכל הארץ שלקחו בשתם ר"ל במקומות שהיו לבושת שם יהיו לתהלה:

פסוק כ
בעת ההיא וגו'. זה אמר על עשרת השבטים כאומר עם כי בבנין בית השני לא חזרתם לארצכם אבל בעת הגאולה ההיא אביא אתכם לארצכם
ובעת קבצי אתכם.
זה אמר על יהודה כאומר עם כי בבנין בית השני לא חזרתם כולכם אבל בעת הגאולה ההיא אקבץ את כולכם אל ארצכם
כי אתן אתכם וגו'.
ולכן לא ישאר מי מהם בגולה כי בעבור שיהיו לתהלה בכל עכו"ם יביאום למנחה לירושלים את מי אשר ימצאו בקצות הארץ
בשובי.
בעת אשקיט וארגיע את בני השבי לשבת שאנן אז תהיו לתהלה
לעיניכם.
בזה ירמוז על תחיית המתים לומר לבני דורו הנה תעמודו בתחיה ואת זה תראו בעיניכם כן אמר ה':

הפרק הבא    הפרק הקודם