מצודות דוד, דברי הימים ב פרק יבפסוק ב
כי מעלו בה'. ובעון זה בא עליכם האויב:

פסוק ז
כמעט לפליטה. ר"ל פליטה מועטת
ביד שישק.
להיות נשחתים בידו:

פסוק ח
וידעו וגו'. ידעו מה טוב אם לעבוד את ה' אם לעבוד ממלכות הארצות כי אילו עבדו את ה' לא היו מושלים בהם הממלכות:

פסוק יא
ונשאום. להגן עליו מהאויב הבא פתאום
והשיבום.
אחרי בואו לבית המלך:

פסוק יב
ובהכנעו. בעבור הכנעו שב וגו' ולא אמר להשחית בכליון גמור
וגם ביהודה.
באנשי יהודה נמצאו דברים טובים וישרים והגין עליהם זכותם:

פסוק יג
כי בן ארבעים ואחת וגו'. ועל שהיה גדול בשנים היה בו כח להתחזק
מכל שבטי.
מכל ערי שבטי ישראל:

פסוק יד
ויעש הרע. בעבור שהיתה אמו בת עובד גלולים ולמדה אותו לעשות הרע
כי לא הכין לבו.
לא חקר להשכיל לדרוש את ה' לדעת אותו כי סמך על מה שלמדתו אמו:

פסוק טו
להתיחש. ר"ל בספריהם אשר יסופר בהם זכרון היחוס
כל הימים.
המלחמות שביניהם היה כל הימים ועם כי מתחלה שב רחבעם מלהלחם בירבעם בדבר הנביא מ"מ לאחר זמן חזר להלחם עמו כל הימים עד מותו:


הפרק הבא    הפרק הקודם