מצודות דוד, תהלים פרק קפסוק א
לתודה. זה המזמור יאמר המביא תודה על הנס הנעשה לו
הריעו וגו'.
על כי תראו מפלאות ה' בהנס הנעשה לי:

פסוק ג
הוא האלהים. ר"ל הוא בעל היכולת
הוא עשנו.
הוא גדלנו ורוממנו וכן ישמח ישראל בעושיו (לקמן קמט)
ולו אנחנו.
מיוחדים אנחנו לו להיות נקראים עמו וצאן מרעיתו:

פסוק ד
בואו. בעת יהיה נעשה לכם נס בואו שעריו בקרבן תודה והללו אותו:

פסוק ה
לעולם חסדו. חסדי ה' הוא דבר המתקיים עד עולם ולא כן חסד ב"ו
אמונתו.
האמנת הבטחתו קיימת עד כלות כל הדורות:

הפרק הבא    הפרק הקודם