מצודות דוד, תהלים פרק קגפסוק א
וכל קרבי. איברי הפנימים גם המה יברכו את שם קדשו:

פסוק ב
כל גמוליו. גמול טובה שגמל עמך:

פסוק ה
כנשר. כמו הנשר מחדש כנפיו מעשר שנים לעשר שנים וחוזר הוא לימי נעוריו כן תתחדש ימי נעוריו באמיץ כח ובבריאות:

פסוק ו
ומשפטים. עושה משפט לכל עשוקים לנקום נקמתם מיד עושקיהם:

פסוק ז
יודיע. דרכי טובו הודיע למשה
לבני וגו'.
כפל הדבר במ"ש :

פסוק ח
רחום וגו'. ר"ל ואלו הם דרכי טובו, רחום וגו':

פסוק ט
לא לנצח יריב. אף אם יריב עם החוטאים מ"מ לא לנצח יריב כי ישוב ירחם:

פסוק י
לא כחטאינו. אף גמול העונש לא יעשה בערך החטא:

פסוק יא
כגבוה. בערך רוב גבהות השמים על הארץ כן הוא רוב התגברות חסדו על יריאיו כי אף אם חטאו ליראים יחשבו מול העכו"ם:

פסוק יב
הרחיק. כי מעביר ראשון ראשון ומוחל עליהם:

פסוק יד
יצרנו. יצירתנו אשר הוא מעפר וא"א להפרד מכל וכל מתאוות הגוף
זכור.
ותמיד זכור לפניו שאנחנו עפר וכפל הדבר במ"ש:

פסוק טו
אנוש. ר"ל עם כי ימי האדם חולפים מהרה כחציר המתייבש מהר מחום השמש
כציץ.
כמו פרחי השדה הכלים במעט זמן כן הוא פריחת האדם והצלחתו:

פסוק טז
כי רוח. כאשר עברה בו רוח קימעא של זעם אז אינו עוד בעולם ואם היה חוזר למקומו לא היו מכירים בו באנשי מקומו כי נשכח מלבם וכאומר אם כן הוא פן יאמר האדם איה א"כ חסד האל:

פסוק יז
וחסד. כאומר לא כן הוא כי חסד ה' הוא על יראיו מהעולם הזה עד עולם הנשמות ושמורה לו החסד על העולם ההוא
וצדקתו.
צדקת ה' על יראיו שמורה היא לבני בנים ולא יבוטל א"כ החסד לא בעוה"ז ולא בעוה"ב:

פסוק יח
לשומרי. מוסב למעלה לומר לבני הבנים אשר הם שומרי בריתו
ולזכרי וגו'.
כפל הדבר במ"ש :

פסוק יט
ה' בשמים. ר"ל על כי הכין כסאו בשמים ממעל לכן אף לזה משלה מלכותו בכל כי אף אם חלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש גבור למעלה:

פסוק כ
לשמוע. ר"ל לא יעשו בעבור קבול שכר כי עושים דברו בעבור לשמוע בקול דברו וזה כל מגמתם:

פסוק כא
כל צבאיו. צבא השמים כוכבים ומזלות:

פסוק כב
בכל מקומות. אשר הם בכל מקומות ממשלתו והוא כל העולם:

הפרק הבא    הפרק הקודם