מצודות דוד, תהלים פרק קחפסוק ב
אלהים. אתה אלהים הנה לבי נכון עמך להאמין בך ולזה אשירה ואזמרה לך
אף כבודי.
אף נשמתי תשיר לה' כפי רוחניותה:

פסוק ג
עורה. אמר בדרך מליצה אתה הנבל וכנור עורה את עצמך לזמר לה' בעת אעירה אותך בשחר:

פסוק ה
מעל שמים. חסדך עולה מעל השמים ר"ל שהיא יותר גדולה מערך גבהות שמים
אמתך.
אמתת הבטחתך גדולה כערך גבהות השחקים:

פסוק ו
רומה. הרם עצמך לשבת על השמים ר"ל הראה לכל שאתה יושב בשמים ממעל ומשלה ידך בתחתונים כי אפילו חלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש גבור למעלה
ועל.
הראה על כל הארץ כבודך:

פסוק ז
למען. בכדי שישראל ידידיך יצאו מסבלות העמים
הושיעה.
למו בימינך וענה אף לי:

פסוק ח
דבר בקדשו. ברוח קדשו דבר ע"י נביאיו שאעלוז ואשמח במלכותי כי אנצח את העובדי כו"מ
אחלקה.
מקומות העכו"ם אחלק חלקים לישראל בחבל המדה:

פסוק ט
לי גלעד. כי ראה ברוה"ק שבימי רחבעם תחולק המלוכה לכן אמר בימי יהיו כולם תחת ממשלתי
מעוז ראשי.
החוזק לשמור ראשי מן האויב
מחוקקי.
יהיו שרים שלי הכל ממני:

פסוק י
סיר רחצי. ר"ל אעשה בהם כל תשמישי כרצוני כקדרה המוכן לרחוץ
אשליך נעלי.
אשים ברגליהם כבלי ברזל לסגרם בהם
עלי פלשת.
על פלשתים אריע בקול להומם ולהפחידם:

פסוק יא
מי יובילני. מי הוא הנותן כח בידי לכבוש עיר מבצר ומי נחני עד אדום להרוג בהם:

פסוק יב
הלא אלהים. הלא כל זה ממך אלהים אשר זנחתנו עד הנה ולא יצאת בצבאותינו ר"ל כמו הצרה שהיינו בה מאז היתה על אשר זנחתנו כן התשועה היא ממך ולא בדרך מקרה:

פסוק יג
הבה. אתה תן לנו עזרה מן הצר הצורר כי תשועת אדם היא שוא ואין בה תועלת:

פסוק יד
באלהים. בעזר אלהים נעשה כח להתחזק על העובדי כו"מ והוא ירמוס את הצרים לנו:

הפרק הבא    הפרק הקודם