מצודות דוד, תהלים פרק קיחפסוק א
כי טוב. כי הוא טוב ועושה חסד לעולם:

פסוק ב
יאמר נא. עתה בעת הגאולה יאמר ישראל בהודות לה' אשר לעולם חסדו:

פסוק ד
יראי ה'. המה הגרים:

פסוק ה
מן המצר. ר"ל זהו החסד כי כאשר קראתי לו מן המצר והדחק ענה לי ה' והעמיד אותי במרחב:

פסוק ו
ה' לי. כאשר היה ה' לי לעזרה לא אירא ממי כי מה יעשה אדם לי אם ה' עמדי:

פסוק ז
ה' לי בעוזרי. כאשר היה ה' לי בעזר עוזרי אז אראה בנקמת שונאי:

פסוק ט
בנדיבים. עם כי הם המעולים שבבני אדם :

פסוק י
כל גוים. הם חיל גוג
בשם ה'.
ר"ל אבטח בשם ה' אשר אכריתם:

פסוק יא
סבוני וגו'. ר"ל עם כי רבות פעמים ואספו ויסבבו אותי עכ"ז אבטח בשם ה' אשר אכריתם:

פסוק יב
סבוני כדבורים. אף כי סבבו אותי כדבורים הללו אשר יסבבו כלי מלא מדבש
דועכו.
אף אם כבו גחלתי כאש מעצי הקוצים הכבים מהר ור"ל אף אם הרגו רבים מישראל עכ"ז אבטח בשם ה' אשר אכריתם:

פסוק יג
דחה דחיתני. אף אם הם דחו אותי לנפול בארץ עכ"ז ה' עזרני ולא יכלו לי:

פסוק יד
עזי וזמרת יה. העוז והשבח של מקום היה לי לישועה ר"ל התשועה היתה למען הראות חזקו ולמען אזמר שבחו:

פסוק טו
קול רנה. ויהיה נשמע באהלי צדיקים קול רנה וישועה ויאמרו ימין ה' עושה חיל וכח:

פסוק טז
ימין ה' רוממה. ימין ה' אשר היא מעולם רוממה הימין ההוא עתה עושה חיל:

פסוק יז
לא אמות. ביד הקמים עלי כי עוד אחיה וגו':

פסוק יח
יסור. הן יסור ייסר אותי ביסורים למרק העון אבל לא ימסור אותי למיתה ביד הקמים עלי:

פסוק יט
פתחו. לזאת פתחו לי שערי בה"מ ואבוא בם ואודה יה על פדות נפשי:

פסוק כ
זה השער לה'. הלא זה השער של ה' עשוי הוא להיות צדיקים באים בו להלל לה' ואבוא בהם גם אני להודות לה':

פסוק כא
כי עניתני. כי ענית לי בעת קראי לך והיית לי לישועה:

פסוק כב
אבן מאסו. עם כי היינו כמו האבן אשר מאסו הבונים לתתו בבנין עתה אנו כאבן הניתן בראש הזויות (כי הדרך לתת האבן המשובח ביותר בפנת הכותל להיות נראה משתי הרוחות) ור"ל עם כי היינו מבוזים מכל עתה אנו המכובדים מכל:

פסוק כג
מאת ה' וגו'. ולא בכח ידינו
היא נפלאת.
הדבר ההיא נפלאת היא בעינינו ולא נוכל לדעת איך היתה גאולה שלמה כ"כ מה שלא יורה עליו הטבע:

פסוק כד
זה היום. יום הגאולה ההיא עשה ה' ולזה נגילה ונשמחה בו כי בוודאי לעולם תהיה לא כמעשה בשר ודם שאינו מתקיים:

פסוק כה
אנא ה'. אבקש את ה' הושיעה עתה והצליחה עתה :

פסוק כו
ברוך הבא. ברוך יהיה הבא לבית המקדש להקריב קרבנות בעבור שם ה'
ברכנוכם.
ברכנו אתכם בברכה הבאה מבית ה' ר"ל מהשוכן בה:

פסוק כז
אל ה'. ה' הוא חזק ואמיץ והוא האיר לנו מחשכת הגלות לזאת אסרו הקרבן בעבותות להיות נשמר עד יבוא זמן השחיטה לתת הדם על קרנות המזבח (כי עיקר הקרבן הוא זריקת הדם):

פסוק כח
אלי אתה. הלא אתה חזקי מעולם ולזה אודך וארוממך:

פסוק כט
הודו. אתם כולכם הודו לה' כי טוב הוא כי עושה חסד לעולם:

הפרק הבא    הפרק הקודם