מצודות דוד, תהלים פרק קכהפסוק א
הבוטחים בה'. אותם הבוטחים בה' המה כהר ציון אשר לא ינטה ממקומו ולעולם ישב על כנו:

פסוק ב
ירושלים. כמו ירושלים שההרים מסבבים לה כן ה' סביבות עמו הבוטחים בו להגין עליהם עד עולם:

פסוק ג
כי לא ינוח. אם הרשעים מושלים זמן מה על הצדיקים אבל לא לזמן מרובה ינוח ממשלת הרשע על נחלת הצדיקים הנתון לגורלם
למען.
בכדי שלא ישלחו הצדיקים גם המה את ידיהם לאחוז בעולה בראותם ממשלת הרשע זמן מרובה:

פסוק ד
ולישרים בלבותם. לאותם שהם טובים ביושר לבב ולא לרמות:

פסוק ה
והמטים. אבל אותם שהמה מטים עצמם אחר דרך עקלקלות ר"ל שכל טובתם הוא לרמות את הבריות
יוליכם.
אותם יוליך ה' לאבדון עם פועלי האון ודומה להם עם שעדיין לא פעלו האון ויהיה א"כ שלום על ישראל כי יאבדו טרם פעלו האון עם רמיית טובתם:

הפרק הבא    הפרק הקודם