מצודות דוד, תהלים פרק קכחפסוק א
ירא ה'. מלעבור על לא תעשה
ההולך בדרכיו.
לקיים את העשין:

פסוק ב
כי תאכל. כאשר תאכל יגיע כפיך ולא תהנה מאחרים לחלוק עמהם בשכר התורה אז אשריך ר"ל יהיה שבחיך ומהללך וטוב לך כי אז תקבל אתה כל שכרך משלם אין מחסור:

פסוק ג
כגפן וגו'. תהיה כגפן המגדל פירות העומד בירכתי הבית הקרוב אליו להשגיח בו לזבלו ולהשקותו בעתו שאז הפירות מרובות וטובות כן אשתך תלד לך בנים מרובים וטובים
כשתילי זיתים.
העומדים ביפיים כל ימות השנה כן בניך לא יכהה לעולם מראית פניהם ויהיו סביב לשולחנך ולא יהיו מסובים על שולחן אחרים:

פסוק ד
הנה כי כן. הנה כאשר כן בברכות אלו יבורך וגו' :

פסוק ה
יברכך ה'. כי יברכך ה' מציון מקור שפע הברכות כולן
וראה.
ותהיה רואה בטובת ירושלים בעת בנינה:

פסוק ו
שלום. וראה שאמר בתחילת המקרא עומדת במקום שנים וכאילו אמר וראה שלום על ישראל ר"ל תהי רואה בשלום ישראל כאשר ישבו על אדמתם:

הפרק הבא    הפרק הקודם