מצודות דוד, תהלים פרק קמחפסוק א
הללו. הללו את יה ואמרו הללו את ה' מן השמים ר"ל מן השמים ישמע קול ההלול
הללוהו.
הללו אותו בשמי מרום וכפל הדבר במ"ש:

פסוק ב
כל מלאכיו. בתחלה אמר דרך כלל שיהללו לה' בשמי מרום ועתה פִרְסֵם מי הם אשר יהללוהו
כל צבאיו.
הם הגלגלים והמזלות:

פסוק ג
כוכבי אור. חמשה כוכבי לכת המאירים יותר משאר הכוכבים:

פסוק ד
שמי השמים. הם השמים העליונים אשר מעל השמים
מעל השמים.
מעל השמים התחתונים :

פסוק ה
יהללו. כולם יהללו את ה' כי הוא צוה שיהיו נבראים והנה נבראו:

פסוק ו
ויעמידם. הוא מעמיד אותם לעולם
חק נתן.
לכל אחד נתן חוק מתי ישמש זה ומתי ישמש זה ולא יעבור החוק ההוא:

פסוק ז
הללו וגו'. ר"ל מן הארץ ישמע קול ההלול
תנינים.
עתה פרטם מי הם אשר יהללו בארץ ואמר התנינים וכל השוכנים בתהומות:

פסוק ח
עושה דברו. המקיים גזרתו לעקור ארזים ולהפך ספינות וכדומה:

פסוק ט
וכל גבעות. הם ההרים הנמוכים
עץ פרי.
אילני פירות :

פסוק י
רמש. הם קטני החיות
וצפור כנף.
כל עוף בעל כנפים:

פסוק יג
יהללו. כולם יהללו את שם ה'
כי נשגב.
כי לבד שמו הוא חזק ואין בכולם ערוך אליו
הודו.
הדרו נראה על ארץ ושמים:

פסוק יד
וירם. הוא ירומם קרן ממשלה לעמו וירבה תהלה לכל חסידיו של בני ישראל עם הקרוב לה'
הללויה.
ולזה מעתה הללו את יה:

הפרק הבא    הפרק הקודם