מצודות דוד, תהלים פרק טופסוק א
מי יגור. כאלו שואל אתה ה' מי הוא הראוי לדור באהלך וזהו בית המקדש כי אין כולם ראוים וכמ"ש מי ביקש וגו' רמוס חצרי (ישעיה א יב):

פסוק ב
הולך תמים. כאלו משיב ההולך בדרך תמים וגו' הוא אשר יגור בה
בלבבו.
מאמת מחשבת לבו לדבר מצוה:

פסוק ג
לא נשא. לא הטיל על קרובו דבר חרפה:

פסוק ד
נבזה. אדם הנבזה הוא נמאס בעיניו ולא יחניף למי
להרע.
לענות נפשו:

פסוק ה
על נקי. להטות דין הנקי
לא ימוט לעולם.
לא ינטה לנפול כי את הטוב עשה וממילא ראוי הוא לשבת בבית המקדש כי חפץ בו ה':

הפרק הבא    הפרק הקודם