מצודות דוד, תהלים פרק כגפסוק א
ה' רועי. על כי ה' רועה אותי א"כ בוודאי לא אהיה חסר מאומה כי הכל בידו :

פסוק ב
בנאות. כרועה הרחמני המרביץ עדרו במקום דשא ולפי שהמשילו לרועה אמר לשון הנופל ברועה
מי מנוחות.
כי מים הנחים המה צלולים משא"כ הרודפים כי יגרשו מימיו רפש וטיט :

פסוק ג
ינחני. ינהג אותי באורח ישר למען לא אכשל
למען שמו.
להודיע רב השגחתו על יראיו :

פסוק ד
בגיא צלמות. בעמק אופל ר"ל במקום סכנה
לא אירא רע.
ממקרה רעה
שבטך ומשענתך.
מה שאתה מכה אותי בשבט של יסורין ותחזור ותסמוך אותי הם הם המנחמים אותי כי בזה אראה שלא עזבתני להמקרים:

פסוק ה
תערוך. ועי"ז אבטח שעוד תערוך לפני שלחן במעדנים להתענג בהם
נגד צוררי.
רצה לומר המה יראו בכבודי
דשנת.
רצה לומר מאז משחת ראשי בשמן המשחה להיות מלך
כוסי רויה.
הבטחתני להיות כוסי שבעה רצה לומר שאמלוך בכל אות נפשי ודברך הלא תקום:

פסוק ו
אך טוב. לא תבוא עלי עוד מאומה רע ואך זה הטוב והחסד ירדוף אחרי לבוא עלי
ושבתי.
ישיבתי בבית ה' תהיה לאורך ימים ולא אהיה עוד מגורש ומטולטל:

הפרק הבא    הפרק הקודם