מצודות דוד, תהלים פרק לגפסוק א
בה'. במהללי ה'
נאוה תהלה.
להם נאה להלל לה' כי המה ישכילו מה מכבוד גדלו:

פסוק ג
היטיבו. שירו בנגון טוב ויפה בקול תרועה:

פסוק ד
כי ישר. ומהראוי א"כ לספר הלולו :

פסוק ה
מלאה הארץ. עושה חסד עם כל הבריות:

פסוק ו
צבאם. הם המלאכים והגלגלים:

פסוק ז
כונס. אוסף מי ים אוקינוס להיות כמו נד וצבור גבוה מן הארץ ולא ירדו למטה כדרך המים
נותן.
כלא את התהומות באוצרות לבל יצאו לשטוף הארץ:

פסוק ט
ויהי. כאשר אמר כן היה
ויעמוד.
כן יעמוד עד עולם:

פסוק יא
לעולם תעמוד. ואין מי לבטל עצתו
לדור ודור.
תתקיים בכל ימי הדורות:

פסוק יב
אשרי הגוי. אשרי להגוי
העם.
מלת אשרי משמשת בשנים כאלו אמר אשרי העם שה' בחר לנחלה לו:

פסוק יג
משמים. עם שהוא בשמים מביט לראות בארץ מעשה בני אדם :

פסוק יד
ממכון. מהשמים המכון לשבתו וכפל הדבר במלות שונות:

פסוק טו
היוצר. לפי שהוא הוא היוצר לבם יחד זה כזה איש לא נעדר אף הוא המבין אל כל מעשיהם לזאת ישגיח על הכל :

פסוק טז
אין המלך. מביא ראיה שהכל בהשגחה ואמר הלא ראינו שאין המלך נושע במלחמה עם רוב החיל אשר עמו ואם היה הכל לפי הטבע ראוי היה להיות נושע בהם:

פסוק יז
שקר הסוס. מרוצת הסוס הוא שקר להביא תשועה לבעליו
וברוב חילו.
עם רוב כחו לא ימלט נפשו :

פסוק יח
עין ה'. השגחת ה' היא על יראיו אשר יקוו לחסדו:

פסוק יט
להציל. ואף אם הטבע ינגד
ברעב.
בהיות רעב בעולם:

פסוק כ
נפשנו. ולזה תחכה נפשנו אל ה' כי הוא מעולם עוזר לנו :

פסוק כא
כי בו. בישועתו ישמח לבנו כי בו בטחנו ודרכו להושיע להבוטחים בו:

פסוק כב
כאשר. כפי התקוה כן יהי החסד:

הפרק הבא    הפרק הקודם