מצודות דוד, תהלים פרק לחפסוק א
להזכיר. המזמור הזה נעשה להזכיר את המדוכא ביסורין להתפלל לה' כדברים האלה:

פסוק ב
ובחמתך. מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל בחמתך תיסרני:

פסוק ג
נחתו בי. כבר ירדו בי חצי היסורים וכבר ירדה עלי מכת ידך ודי בזה:

פסוק ד
אין מתום. אין מקום תם ושלם בבשרי מהיסורים הבאים עלי מפני כעסך
מפני חטאתי.
מהיסורים הבאים מפני חטאתי:

פסוק ה
עברו ראשי. המשיל מרבית העון כאלו בא במים עמוקים ועוברים את הראש ממעל
כמשא כבד.
כמו שא"א לשאת משא כבד כן כבדו עונותי עד שהמה כבדים מערך הכח אשר בי ולא אוכל לשאתם והיא מלשון מליצה:

פסוק ו
הבאישו וגו'. ר"ל בעבור כי נמקו חבורותי והוציאו הדם והליחה לזה הבאישו את בשרי
אולתי.
ר"ל עונותי כי אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות:

פסוק ז
נעויתי. נתעקם גופי ואלך שחוח
קודר הלכתי.
אלך בחשכת הצרות:

פסוק ח
מלאו נקלה. המה מלאים שריפת אש החלי ואין מקום שלם בבשרי :

פסוק ט
נפוגותי ונדכיתי. אחזתני חלשות ודכאות רוח מנהמת הלב לא מהשפה ולחוץ:

פסוק י
נגדך כל תאותי. הרפואה וההשקט שאני מתאוה הלא המה נגדך ובידך לעשותם
ואנחתי.
ומה שאני מתאנח להתחרט על עונותי לא נסתרה ממך ומהראוי א"כ למלאות תאותי:

פסוק יא
לבי סחרחר. לבי מסובב ביגון ואנחה וכוחי עזב אותי והלך ממני
אין אתי.
לא נשארה בהם :

פסוק יב
מנגד נגעי. כשאני בנגעי וצערי יעמדו מנגד ולא קרבו אלי לעזרה:

פסוק יג
וינקשו. טמנו עלי מוקש
ידברו הוות.
ידברו בי דברי שברון רוח:

פסוק יד
ואני כחרש. עושה את עצמי כחרש כאלו לא אשמע:

פסוק טו
לא שומע. לא מבין דבריהם
תוכחות.
טענות להתווכח עמהם :

פסוק טז
כי לך וגו'. כי המתנתי עליך אשר אתה תענה להם בעבורי ר"ל תעשה עמדי אות לטובה ותחשב לתשובה נצחת:

פסוק יז
כי אמרתי. ר"ל הנה לא חפצתי אני להשיב מה להם כי אמרתי פן יתגבר עלי העונש וישמחו עוד יותר כי בעת מטה רגלי לבד הגדילו עצמם להתגאות עלי ומה אם אהיה נלקה בכל גופי:

פסוק יח
לצלע נכון. אני מוכן ורגיל להיות צולע מחולשת הגוף והדברים המכאיבים אותי המה מזומנים תמיד נגדי לבוא עלי:

פסוק יט
כי עוני אגיד. אני בעצמי אגיד עוני כי יודע אני בעצמי שחטאתי ולזה אדאג פן יבוא העונש וישמחו עלי:

פסוק כ
ואויבי. אבל אויבי ימי חייהם רבו וגדלו:

פסוק כא
ומשלמי וגו'. גם הם ימי חייהם רבו וגדלו
תחת.
במקום שאני רודף וזריז להיטיב עמהם:

פסוק כב
אל תעזבני. הואיל ולא אוכל בעצמי להשיב מה להם לכן אל תעזבני אתה ותחשב לתשובה על לעגם:

פסוק כג
חושה. מהר לעזור לי כי אתה מעולם לי לישועה ואין על מי להמתין לי להיות לעזרה:

הפרק הבא    הפרק הקודם