מצודות דוד, תהלים פרק מפסוק ג
מטיט היון. אשר העומד בה שוקע ויורד
על סלע.
במקום מגולה וקשה
כונן אשורי.
הכין רגלי לעמוד על עמדי ולא לשקוע עוד:

פסוק ד
יראו רבים. כאשר יראו בהשגחת ה' יפחדו ממנו ויבטחו בו:

פסוק ה
אשרי. ויאמרו אשרי וגו'
ולא פנה.
לבטוח בהם
ושטי כזב.
הנוטים אחר עבודת עכו"ם שהיא דבר כזב:

פסוק ו
רבות עשית. נפלאות רבות עשית והכל למעננו
אין ערוך.
אין מי להעריך ולהדמות אליך
אגידה.
אם אמרתי אגיד נפלאותיך לא אוכל כי רבו מלספר:

פסוק ז
לא חפצת. אינך חפץ שיחטא האדם ויביא קרבן
אזנים כרית לי.
לשמוע אל דברי התורה אשר היא טובה בעיניך מזבח וכן נאמר הנה שמוע מזבח טוב (שמואל א טו):

פסוק ח
אז. בעת מתן התורה אמרתי הנה באתי לקבלה
במגלת ספר.
כאשר כתב עלי במגלת ספר התורה שאמרתי אז נעשה ונשמע:

פסוק ט
לעשות. וכאשר קבלתי עלי כן חפצתי לעשותה ותורתך שמורה בלבבי אשר היא מכלל המעיים:

פסוק י
בשרתי. השמעתי לרבים את דברי התורה ולא מנעתי שפתי מלהשמיע והלא אתה ה' ידעת שכדברי כן הוא:

פסוק יא
צדקתך. הצדקה שעשית עמדי לא כסיתי בלבי מלהודיע לרבים
לא כחדתי.
לא מנעתי מלספר חסדיך לקהל רב בכדי להמשיך לבם אחריך:

פסוק יב
אתה ה'. לכן גם אתה ה' השב גמול ולא תמנע רחמיך ממני
ואמתך.
אמתת הבטחתך:

פסוק יג
השיגוני. המקטריגים הנעשים מעונותי רדפו אחרי והשיגוני
ולא יכולתי לראות.
כי כהו עיני מהצרות
ולבי עזבני.
הלך ממני אומץ הלב:

פסוק יד
רצה. וכשתרצה אין מי שימחה בידך:

פסוק טו
יבושו. כשיראו הצלתי
יסוגו אחור.
כאדם הבוש החוזר על עקבו:

פסוק טז
ישומו. יהיו שוממים בעבור גמול שכר בשתם שמביישים אותי ואומרים עלי האח ושמחים לצרתי:

פסוק יז
בך. בתשועתך
אוהבי.
האוהבים שיבוא להם תשועה על ידך
יאמרו תמיד יגדל ה'.
ר"ל יבוא להם התשועה ויהללו את ה':

פסוק יח
עני ואביון. אני מכניע את עצמי לפניך כעני ואביון וה' יחשב לי את ההכנעה הזאת לזכות
אל תאחר.
להביא התשועה:

הפרק הבא    הפרק הקודם