מצודות דוד, תהלים פרק מהפסוק ב
רחש לבי. ר"ל לבי יחשוב מחשבת דבר טוב
אומר אני.
בפתיחת דברי אני אומר שמעשה השיר הזה הוא על מלך המשיח
לשוני עט סופר מהיר.
לשוני מהירה לדבר בשיר כעט של סופר מהיר:

פסוק ג
יפיפית. אתה מלך המשיח הנך יפה במעשיך מכל בני אדם ודברי פיך המה בחן כאלו נשפך החן על שפתותיך ובעבור זה ברכך אלהים לעולם:

פסוק ד
חגור. וזאת הברכה אתה הגבור חגור חרבך על ירך והיא הודך והדרך כי בה תנצח את העכו"ם במלחמה :

פסוק ה
והדרך. ר"ל ההדר אשר יהיה בך במה שתצלח ותרכב בגבהי הממשלה זה יהיה לך בעבור האמת שעשית ובעבור שהיית עניו בצדק לא להתיהר
ותורך.
לזה ימינך תלמד אותך לעשות מעשים נוראים בעכו"ם ומבלי למוד ועזר מזולת:

פסוק ו
חציך. החצים אשר תשליך יהיו מחודדים ועי"ז יפלו העכו"ם תחתיך כי החצים ההם יפלו בלב אויבי המלך (ומלת יפלו מוסב למעלה ולמטה):

פסוק ז
כסאך אלהים. כסא המלוכה הנתון לך מאלהים יתקיים עולם ועד
שבט.
בעבור כי ממשלת מלכותך היא ממשלת מישור כי תנהיג את המלוכה בצדק ובמישור:

פסוק ח
על כן. בעבור כשרון מעשיך משחך אלהים למלך
שמן ששון.
לפעמים יאנח העם כשימלך עליהם מלך אם הוא לא לרצון להם ולזה אמר כאשר תהיה נמשח בשמן למלוך על העם יהיה עליך ששון מחבירך כי הכל יחפצו בך:

פסוק ט
כל בגדותיך. כולם יהיו מקוטרים במיני בושם כי כן דרך הגדולים לגמר בבושם להביא להם הריח
מן היכלי שן.
מן השמחה והרחבת הדעת שיש למי שיושב בהיכלי שן מן השמחה ההיא יהיה לך מן הדברים אשר ישמחו אותך בהם, ר"ל כל מיני שמחה שיהיו לך יהיו מעין השמחה שיש למי שיושב בהיכלי שן שהיא שמחה גדולה ומרובה :

פסוק י
ביקרותיך. בהשפחות היקרות שלך בהן יהיו אף בנות מלכים
נצבה שגל.
המלכה תהיה נצבה בימינך מקושטת בכתם אופיר והכל הוא משל לגודל התענוג והממשלה:

פסוק יא
שמעי בת. להאומות יאמר כל עדה ועדה שמעי וראי בהבנת הלב
והטי אזנך.
לשמוע לכל אשר יצוה מלך המשיח
ושכחי עמך וגו'.
ר"ל לא תהיה בעצת האומות הנמשכים אחר גוג להלחם עם מלך המשיח:

פסוק יב
ויתאו. אז יתאוה מלך המשיח את יופי כשרון מעשיך ואז ינוח לך כי הוא יהיה אדוניך ואז תשתחוי לו ולא יאונה לך רעה כי יסך עליך בצלו:

פסוק יג
ובת צור. גם עדת צור בהבאת מנחה יבקשו פניך למלאות שאלתם ועם כי המה העשירים שבכל עם וחשובים מִכֻּלָם :

פסוק יד
כל כבודה. כל אשה מכובדה ובת מלך היושבת פנימה בחדרה לפי רוב כבודה אשר לבושה עשוי ממשבצות זהב:

פסוק טו
לרקמות. בבגדי רקמות תהיה מובאה למלך המשיח
בתולות אחריה.
ר"ל עם הבתולות אשר תלכנה אחריה לשמשה ועם רעותיה ההולכות עמה כאחד כולן תהיינה מובאות לך, והכל היא דרך משל לומר גדולי האומות ישמשו את מלך המשיח:

פסוק טז
תובלנה. תהיינה מובאות מארצם בשמחה ותבאינה בהיכל מלך ר"ל בשמחה יקבלו עול מלכות המשיח:

פסוק יז
תחת אבותיך. אל מול המשיח יאמר תחת אבותיך המלכים יהיו בניך ר"ל כמו שבאה לך המלוכה על היותך מזרע דוד כן בניך יירשו המלכות ממך
תשיתמו.
אל מול ה' יאמר אתה ה' תשים בני מלך המשיח לשרים ומושלים בכל הארץ:

פסוק יח
אזכירה. בעבור כל זאת אזכיר שמך בכל דור
על כן.
בעבור הגדולה הזאת אשר תגדל את מלך המשיח יודוך כל האומות עד עולם ויקבלו אותך לאלוה:

הפרק הבא    הפרק הקודם