מצודות דוד, תהלים פרק מופסוק ב
עזרה בצרות. הוא לנו לעזרה בעת צרה ומצוי לנו מאד בכל קראינו אליו :

פסוק ג
בהמיר ארץ. כשתחלף הארץ מהשקט לרעד וכאשר ינועו ההרים לפול בעומק הים והוא משל על מפלת גוג והמלכים אשר אתו:

פסוק ד
יהמו. מי הים יהמו ברוב גליו ויגרשו רפש וטיט וההרים ירעשו למולם בגאות ה' ומכל זה לא נירא:

פסוק ה
נהר פלגיו. פלגי הנהר היוצא מבית המקדש כמ"ש והנה מים יוצאים (יחזקאל מ"ז) המים ההם ישמחו יושבי עיר אלהים שהוא מקום קדוש אשר שם משכני עליון:

פסוק ו
אלהים בקרבה. ה' ישכון בקרב ירושלים לכן לא תמוט כי יעזור לה בעת שהבוקר יפנה לבוא רצה לומר בזמן הגאולה:

פסוק ז
המו. יהמו מכאב לב והממלכות ימוטו לפול כי ה' שאג בקול ותמס הארץ, ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה במקומות רבות:

פסוק ח
ה' צבאות. לפי שה' יהיה עמנו ואלהי יעקב הוא לנו למשגב עד עולם לכן יחריד האומות:

פסוק ט
לכו. אתה גוג והמלכים אשר אתך לכו וראו מפעלות ה' אשר יעשה שממה בארץ באבדן האומות אשר עליה:

פסוק י
עד קצה הארץ. כי בכל העולם לא יהיה עוד מלחמה כי כולם יעבדו למלך המשיח
קשת ישבר.
כי לא יצטרכו עוד לכלי מלחמה
עגלות.
העשויות לצורך המלחמה:

פסוק יא
הרפו. מעתה הרפו ידכם מלהחזיק במלחמה ודעו שאנכי אלהים והכל שלי ובידי ליתנה למי שארצה
ארום.
אני רם ומושל בכל הגוים ואני רם ומושל בארץ ליתנה למי שישר בעיני:

פסוק יב
ה' צבאות. אז יהיה ה' עמנו ואלהי יעקב יהיה לנו למשגב עד עולם:

הפרק הבא    הפרק הקודם