מצודות דוד, תהלים פרק מחפסוק ב
בעיר אלהינו. ר"ל כשמשרה שכינתו בירושלים הר קדשו אז הוא גדול ומהולל בפי כל:

פסוק ג
יפה נוף. מחוז יפה ומשוש לכל הארץ היא הר ציון העומדת בצפון ירושלים והיא קרית מלך רב וגדול הוא דוד וכן הוא אומר קרית חנה דוד (ישעיה כט):

פסוק ד
אלהים. כשאלהים שוכן בארמנותיה אז נודע לכל שהוא לה למשגב:

פסוק ה
המלכים נועדו. המלכים אשר עם גוג עשו יום מיועד ויעברו אז לבא על ירושלים למלחמה:

פסוק ו
המה ראו. המה כאשר ראו שאלהים בארמנותיה כן תמהו וגו':

פסוק ז
שם. בירושלים:

פסוק ח
ברוח קדים. אשר היא העזה שברוחות בה תשבר את האניות של חיל גוג הבאים דרך ים תרשיש:

פסוק ט
כאשר שמענו. את הדברים מפי הנביאים כן ראינו אותם בעיר ה' שהוא אלהינו
יכוננה.
את ירושלים יכונן להיות עומדת על כנה ובסיסה עד עולם ועד:

פסוק י
דמינו. אתה אלהים הן הוחלנו מאז על חסדך אשר תראה בקרב היכלך:

פסוק יא
כשמך. כמו ששמך מורה שאתה מושל בכל כן מהראוי להלל אותך בזה על קצות הארץ
צדק.
עם כי היכולת בידך לא תבוא בשטף אף כ"א בצדק :

פסוק יב
למען משפטיך. אשר תעשה בחיל גוג:

פסוק יג
סובו ציון. וראו תפארתה
ספרו מגדליה.
ותראו כי רבים המה:

פסוק יד
שיתו. שימו לבכם לבנין החיל ליפותה ולחזקה
פסגו.
הגביהו וחזקו הארמונות
למען תספרו.
מגודל יופי הבנין הנעשה בעזר אלוה:

פסוק טו
כי זה אלהים. העושה לנו כל זאת הוא אלהינו עד עולם ובדרך זה ינהגנו עולמית:


הפרק הבא    הפרק הקודם