מצודות דוד, תהלים פרק חפסוק ב
מה אדיר שמך. מה מאד חזקת בכל הארץ משגיח ומושל בכל
אשר תנה.
בעבור אשר גם הוד שכינתך נתון בשמים ממעל ואפילו חלש למעלה לחזק יחשב ומכ"ש גבור למעלה :

פסוק ג
מפי עוללים ויונקים. מן פי העוללים אשר הם סתומים במעי אמן ובהולדם נפתח פיהם ויונקים תדיר משדי אמן מן הפלא הזה יסדת יסוד מוסד לדעת עוזך כי הוא דבר שאין הטבע מתחייב
למען צורריך.
למען הכחיש צורריך אשר כחשו בה'
להשבית.
לבטל דברי האויב והמתנקם את המאמינים בה':

פסוק ד
כי אראה. מן הפלא הזה אראה בחכמה שמעשה אצבעותיך הם שמיך אף הירח והכוכבים אשר כוננתה המה כולם מעשה ידיך ואין העולם קדמון:

פסוק ה
מה אנוש. הוסיף להוכיח שה' משגיח על הכל ואמר הלוא מה הוא חשיבות האדם להזכר לפני ה' :

פסוק ו
ותחסרהו. על כל זה בהשגחתך חסרתו רק מעט מהמלאכים בדבר החכמה והדעת ועטרתו בכבוד והדר כי הוא מתעלה על כל חי בחוש הדבור:

פסוק ז
תמשילהו. המשלתו בכל הבריות
תחת רגליו.
ר"ל נכנעים אליו:

פסוק ט
צפור שמים. הפורח למעלה באויר השמים ועם כל זה ימשול בו האדם ויצודו בחכמה
עובר ארחות ימים.
ר"ל כי האדם בחכמתו יעשה אניות ובהם עובר ארחות ימים ויכול הוא לצוד אף דגי הים:

פסוק י
מה אדיר. מכל זה נראה שמה מאד אדיר שמך בכל הארץ משגיח ומושל בכל:

הפרק הבא    הפרק הקודם