מצודות דוד, תהלים פרק פופסוק א
הטה. לשמוע תפלתי וענני
כי עני.
אני מוכנע כעני:

פסוק ב
כי חסיד אני. וזהו במה ששומע חרפתו ובידו לנקום נקם ומעביר על מדותיו
הושע וגו'.
מקרא מסורס והוא כמו אתה אלהי הושע עבדך הבוטח עליך:

פסוק ד
נפשי אשא. אני נושא נפשי להטעין עליך ולהשען בך :

פסוק ז
כי תענני. בטוח אני שתענה לי:

פסוק ח
באלהים. הם שרי מעלה
ואין כמעשיך.
אין בעולם מעשה נפלא כמעשיך:

פסוק ט
יבואו וגו'. כי לעתיד יאמינו הכל בה':

פסוק י
כי גדול. אז ידע אשר אתה גדול ועושה נפלאות לבדך:

פסוק יא
אהלך. למען אלך גם אני באמת ר"ל ללכת באמת כמוך
יחד לבבי.
עשה לי לב אחד ומחשבה אחת ליראה את שמך ולא אהיה תלוי ומסופק :

פסוק יג
גדול עלי. הגדלת עמי חסד
משאול תחתיה.
הוא הגיהנם וזהו במה שבשרו ע"י נתן הנביא שנמחל לו העון דבת שבע:

פסוק יד
ולא שמוך. לא שמו יראת אלהים נגד פניהם :

פסוק טז
לבן אמתך. ר"ל אני מוכנע כבן אמה יליד בית:

פסוק יז
אות לטובה. פירוש להודיע לכל שחפץ אתה בטובתי
ויבושו.
בראותם כי אתה עמדי
כי אתה וגו'.
ר"ל הלא מעולם עזרתני ונחמתני ע"י נתן הנביא בכפרת ומחילת העון דבת שבע לזה שאלתי עשה לי גם אות לטובה להודיע לכל:

הפרק הבא    הפרק הקודם